Propositioner
Del

HRØ propositioner

Generelle propositioner.

0.0

Opdatering af propositionerne.

Propositionerne findes kun i en udgave via Regionens hjemmeside. Den elektroniske udgave vil derfor altid være den aktuelle.

0.1

HRØ propositioner og DHF’s propositioner for øvrige rækker.

Hvis et forhold omfattet af propositionerne ikke er beskrevet i HRØ’s propositioner, vil DHF’s propositioner for øvrige rækker være gældende.

1.0

Hilsepligt

I alle turneringsrækker gælder en hilsepligt, hvor deltagerne efter nærmere fremsendte retningslinjer siger hinanden tak for kampen. Bortviste og diskvalificerede spillere er ikke tvunget til at deltage i hilsepligten. Ligeledes er skadede spillere ikke tvunget til at deltage i hilsepligten.

Såfremt der sker indberetning af usportslig opførsel eller manglende deltagelse i denne hilsepligt, kan foreningen idømmes en advarsel eller bøde jf. gebyrlisten

2.0

Tilføjelse til spillereglernes § 2.8 a:

Dommeren skal som udgangspunkt ikke lave time-out i forbindelse med ikendelse af udvisning.

Ved ikendelse af udvisning til hold, som allerede er i gang med afsoning af udvisning, skal time-out dog anvendes.

3.0

Flytning af kampe:

Flytning af kampe meddeles via kampændringsjournal samt via HåndOffice. Manglende reaktion inden for 72 timer efter flyttet kamp bliver betragtet som accept af kampen.

Anmodning om flytning af kampe pålægges et flyttegebyr jf. gebyrlisten. Bemærk at der er forskellige gebyrer afhængigt af, hvor tæt på spilletidspunktet ansøgningen fremsendes.

3.1

Flytning af kampe uden gebyr.

Kampe kan flyttes uden gebyr, når mindst to af holdets ungdomsspillere skal deltage i studietur eller lejrskole, under forudsætning af, at der foreligger en skriftlig dokumentation om turen fra uddannelsesinstitutionen.

En sådan dokumentation skal foreligge med flyttebegæring, ny kampdato, underskrevet af begge foreninger, senest en måned før fastsat spilledato.

Med samme tidsfrist kan kampe flyttes, såfremt det pågældende hold skal deltage i kampe i udlandet.

Ny kamp skal være afviklet senest 21 dage efter oprindelig kampdato, dog aldrig senere end sidste spillerunde i den pågældende række.

3.3

Flytning af døm-selv-kampe i ungdomsrækkerne.

For alle døm-selv-kampe i ungdomsrækkerne kan flytning af kampe aftales direkte mellem de implicerede foreninger. Sådanne flyttede kampe skal afvikles senest 21 dage efter oprindelig fastsat kampdato. Der kan ikke flyttes kampe længere frem end sidste spillerunde i rækken. Regionen skal senest 5 dage før den oprindelige kampdato orienteres om flytningen.

Sådanne flytninger belægges ikke med flyttegebyr.

3.4

Op- og nedspil, pulje- og finalekampe.

Fastsatte opryknings‑, nedryknings‑, pulje ‑ eller finalekampe kan ikke flyttes. Kampene afvikles umiddelbart efter turneringsafslutning, dog ikke i weekends, der har forbindelse med skoleferier.

4.0

Turneringen og dens afvikling:

4.1

Dommerpåsætning.

Administrationen i samarbejde med Turnerings- og Dommerudvalget beslutter, hvilke kampe/rækker, der skal påsættes én henholdsvis to dommere og rækker der skal være døm-selv.

4.2

Hvis der opkræves entre i hallen, er der kun adgang uden betaling for det antal spillere, der er opført på holdkortet samt op til fire ledere, og adgangen gælder kun en kamp før og en kamp efter de(n) kamp(e), man deltager i. For finalekampe gælder særlige regler.

Der udsendes ikke deltagerkort, men spillerne skal, hvis arrangørforeningen forlanger dette, påføre deres navn på de fremlagte holdsedler ved indgangen.

4.3

Indplacering af nye hold.

Administrationen bestemmer, hvor nye hold skal indplaceres. Administrationen forbeholder sig ret til, i tilfælde af ændrede spillebetingelser, at ændre rækker og spilletid.

4.4

Ansøgning om fortsat oprykningsberettigelse.

I det tilfælde at en forening udebliver fra en kamp, men fortsat ønsker at være oprykningsberettiget, skal begrundet ansøgning fremsendes til administrationen senest 14 dage efter at udeblivelsen har fundet sted, dog senest 3 dage efter sidste turneringskamp.

Senere ansøgninger vil ikke blive behandlet.

4.5

Brug af B-spillercertifikat.

Ved kampe i rækker begrænset til Bornholm kan spillere deltage med et B-spillercertifikat samtidigt med deltagelse i rækker dækkende hele HRØ samt i seniordivisionen via et A-spillercertifikat.

Hold med spillere med B-spillercertifikat kan ikke rykke op.

B-spillercertifikat søges via mail til regionen med angivelse af spillernavn, hold der spilles på med hvilket spillercertifikat.

4.5.1

Turneringsform for hold alene på Bornholm kan variere fra det øvrige HRØ-område.

4.5.2

Øverste lokale række på Bornholm er for seniorer serie 1.

5.0

Hold der trækkes ud af turneringen efter den første kamp i rækken, anses for dårligst placeret i deres respektive række (r)

Trukne hold tæller således med blandt de hold, der rykker til underliggende række.

6.0

Spilletider fremgår af propositionerne for den enkelte række.

7.1

Årgange.

Old girls                                     alle der er født i 1986 eller tidligere

Old Boys veteran masters        alle der er født i 1968 eller tidligere

Old boys veteran                       alle der er født i 1976 eller tidligere

Old boys                                     alle der er født i 1984 eller tidligere

U-19                                           alle der er født i 1998

U-18                                           alle der er født i 1999-00

U-16                                           alle der er født i 2001-02

U-14                                           alle der er født i 2003 - 2004

U-12                                           alle der er født i 2005 eller senere

U-10                                           alle der er født i 2007 eller senere

U-9                                             alle der er født i 2008 eller senere

U-8                                             alle der er født i 2009 eller senere

U-7                                             alle der er født i 2010 eller senere    

U-6                                             alle der er født i 2011 eller senere

U-5                                             alle der er født i 2012 eller senere

7.2

Hvor det fremgår af propositionerne at der spilles frem til mesterskabskampe.

 

Ved 1 pulje får nr. 1 præmie.

Ved 2 puljer får nr. 1 og 2 præmie.

Ved 3 puljer får nr. 1, 2 og 3 præmie.

Ved 4 eller flere puljer får nr. 1 og 2 præmie.

 

Alle modtager Regionens præmie i et antal af max. 14 pr. hold samt en pokal til ejendom.

Dame senior

8.0

Damesenior

8.0.1.

I samtlige rækker modtager det vindende hold mesterskabsbevis. 

Inden for puljerne spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Foreninger under HRØ kan deltage i åbne A- og B- rækker samt oldiesrækker.

8.1

Kvalifikationsrækken Damer (KVD) består af 36 hold.

Holdene fordeles ligeligt i 3 puljer efter geografiske hensyn.

Turneringen afvikles i hver pulje som en dobbeltturnering med enkeltkampe med alle mod alle.

Direkte oprykning.

Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje rykker direkte op i 3. division.

Det næstbedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje spiller oprykningskampe mod nr. 10 i 3. division, puljerne 4, 5 og 6, som to kampe med EC-afgørelse iht. DHF’s Turneringsreglement før øvrige rækker, § 8.15. Holdene fra 3. division har hjemmebane i sidste kamp.

Oprykningsspillet foregår efter følgende plan:

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 1 – 3. division, pulje 4, nr. 10,

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 2 – 3. division, pulje 5, nr. 10 og

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 3 – 3. division, pulje 6, nr. 10

Direkte nedrykning.

De i hver pulje på en plads som nr. 12 og nr. 11 placerede hold rykker automatisk ned i underliggende række.

De i hver pulje på en plads som nr. 10 placerede hold indgår i et nedrykningsspil med først en intern pulje og dernæst kampe med EC-afgørelse mod hold fra serie 1. Der spilles efter følgende plan:

Nr.10/pulje 1, nr. 10/pulje 2 og nr. 10/pulje 3 spiller i en pulje med enkelt kampe alle mod alle. Disse kampe fastlægges mod slutningen af sæsonen og afvikles over en weekend. Vinderen forbliver i KVD

Nr. 2 og 3 i dette puljespil, spiller nedrykningskampe mod hold fra S1 – se § 8.1.

Særlige forhold.

Turneringsreglement Øst, § 8.4 tillæg, b, d, e og f er ikke gældende i denne række.

En forening kan kun have et hold i Kvalifikationsrækken Damer.

 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

En forenings hold er oprykningsberettiget til 3. division under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 2. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c). Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.

9.1

Serie 1 Damer (S1D) består af 46 hold, der efter geografiske hensyn deles i 5 puljer.

 

Direkte oprykning.

Det bedstplacerede oprykningsberettigede hold i puljen rykker direkte op i Kvalifikationsrækken.

De i hver pulje næstbedst placerede oprykningsberettigede hold indgår i et oprykningsspil med hold fra Kvalifikationsrækken efter følgende plan – alle kampe efter EC-afgørelse:

Lige år:

-         P.1/nr. 2 – P.2/nr.2 og P.3/nr. 2 spiller en søndag enkelt turnering alle mod alle. Nr. 1 i dette puljespil er i KVD. Nr. 3 er i S.1. Nr. 2 møder nr. 3 fra KVD-nedrykningspulje vinderen af denne kamp er i KVD. Taberen er i S.1.

-         P.4/nr. 2 og P.5/nr.2 mødes i en enkeltkamp. Vinderen er i KVD. Taberen møder nr. 2 fra KVD-nedrykningsspuljen. Vinderen af denne kamp er i KVD. Taberen er i S.1.

 

Med hensyn til kampene mod puljespil KVD, nr. 2 og nr. 3, se under Kvalifikationsrækken Damer.

 

Direkte nedrykning.

De som nr. 10. og nr. 9 placerede hold i pulje 2 til 5 samt nr. 6 i pulje 1 rykker direkte i serie 2.

De som nr. 8 placerede hold i pulje 2 til 5 indgår i et puljespil med indtil yderligere 8 hold fra serie 2. Puljespillet meddeles medio januar 2018.

 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene.

 

En forenings hold er oprykningsberettiget til kvalifikationsrækken under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 3. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c).  Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.

10.1

Serie 2 Damer (S2D) består af 60 hold, der efter geografiske hensyn deles i 6 puljer.

Rækken afvikles med ombrydning.

 

Puljeinddeling før ombrydning.

Hold inddeles i puljer á 10 hold. Der spilles en enkelt turnering.

Ved afslutning af turneringen opdeles puljerne på følgende måde:

Nr. 1 – 6 i puljen overgår til en ny selvstændig pulje. Nr. 1 tager 2 point med over i ny pulje. Nr. 2 tager 1 point med over i ny pulje. Nr. 3 – 6 tager 0 point med over i ny pulje. Puljen benævnes serie 2, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 7 – 10 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 1 – 3 fra en pulje i serie 3 indgår.

Puljen benævnes serie 2B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

 

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2:  
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning rykker nr. 1 i serie 1. Nr. 2 indgår i et kvalifikationsspil med hold fra serie 1 om oprykning til serie 1. Nr. 3 – 6 forbliver i serie 2.

Med hensyn til oprykningsspil for nr. 2, se under serie 1.

Serie 2B:  
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning forbliver nr. 1 – 4 i serie 2. 

 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene.

11.1

Serie 3 damer-rækken (S3D) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1 – 3 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 7 – 10 fra serie 2 indgår. Puljen benævnes serie 2 B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 4 – 6 i puljen overgår til egen ny selvstændig pulje. Puljen benævnes serie 3 A, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

 

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2 B:

Se under serie 2.

Serie 3 A:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene. 

12.1

Serie 4 Damer-rækken (S4D) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1-2(3) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A1.  
Nr. 3-4(6) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A2. 

 

Puljeinddeling efter ombrydning. 

Serie 4 A1:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Serie 4 A2:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

Dame Oldies.

13.1

Old Girls A - rækken (OGA) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn før ombrydning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe før ombrydning.

 Efter ombrydning:

Der niveaudeles efter ombrydning, således de 5 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en ny A1-række med 4-6 hold Øvrige hold placeres i B1.

A1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

14.1

Old Girls B - rækken (OGB) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

 

Før ombrydning:  
Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

 

Efter ombrydning:

Der niveaudeles, således at det bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en A1-række med 4-6 hold sammen med hold fra A1-rækken.

B1-række

Nr. 2 og nr. 3 fra B-rækken indgår. Holdene inddeles i et antal puljer med 4 til 6 hold.

B2-række. 
Nr. 4 til nr. 6 fra B-rækken indgår i rækken. Der er mulighed for at tilmelde hold til den nye B2-række.

Holdene inddeles i et antal puljer med 4 til 6 hold

 

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Herre Senior.

15.0

Herresenior

15.0.1.

I samtlige rækker modtager det vindende hold mesterskabsbevis. 

Inden for puljerne spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Foreninger under HRØ kan deltage i åbne A- og B- rækker samt oldiesrækkerne.

 

 

 

15.1

Kvalifikationsrækken Herrer (KVH) består af 36 hold.

Holdene fordeles ligeligt i 3 puljer efter geografiske hensyn.

Turneringen afvikles i hver pulje som en dobbeltturnering med enkeltkampe med alle mod alle.

Direkte oprykning.

Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje rykker direkte op i 3. division.

Oprykningsspil.

Det næstbedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje spiller oprykningskampe mod nr. 10 i 3. division, puljerne 4, 5 og 6, som to kampe med EC-afgørelse iht. DHF’s Turneringsreglement før øvrige rækker, § 8.15. Holdene fra 3. division har hjemmebane i sidste kamp.

Oprykningsspillet foregår efter følgende plan:

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 1 – 3. division, pulje 4, nr. 10,

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 2 – 3. division, pulje 5, nr. 10 og

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 3 – 3. division, pulje 6, nr. 10

Direkte nedrykning.

De i hver pulje på en plads som nr. 12 og nr. 11 placerede hold rykker automatisk ned i underliggende række.

Nedrykningsspil.

De i hver pulje på en plads som nr. 10 placerede hold indgår i et nedrykningsspil med først en intern pulje og dernæst kampe med EC-afgørelse mod hold fra serie 1. Der spilles efter følgende plan:

Nr.10/pulje 1, nr. 10/pulje 2 og nr. 10/pulje 3 spiller i en pulje med enkelt kampe alle mod alle. Disse kampe fastlægges mod slutningen af sæsonen og afvikles over en weekend. Vinderen forbliver i KVH

Nr. 2 og 3 i dette puljespil, spiller nedrykningskampe mod hold fra S1 – se § 18.1.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Oprykningsberettigelse.

En forenings hold er oprykningsberettiget til 3. division under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 2. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c). Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.

 

16.1

Serie 1 Herrer (S1H) består af 40 hold, der efter geografiske hensyn deles i 4 puljer.

Direkte oprykning.

Det bedstplacerede oprykningsberettigede hold fra de fire rykker direkte op i Kvalifikationsrækken.

Oprykningsspil.

De i hver pulje næstbedst placerede oprykningsberettigede hold indgår i et oprykningsspil med hold fra Kvalifikationsrækken efter følgende plan – alle kampe efter EC-afgørelse:

Lige år:

-         P.1/nr. 2 og P.2/nr.2 spiller en søndag enkelt turnering alle mod alle. Nr. 1 i dette puljespil er i KVD. Nr. 3 er i S.1. Nr. 2 møder nr. 3 fra KVD-nedrykningspuljen. Vinderen af denne kamp er i KVH. Taberen er i S.1.

-         P.3/nr. 2 og P.4/nr.2 mødes i en enkeltkamp. Vinderen er i KVH. Taberen møder nr. 2 fra KVH-nedrykningsspuljen. Vinderen af denne kamp er i KVH. Taberen er i S.1.

Direkte nedrykning.

Fra pulje 1 og 3 rykker nr. 9 direkte i serie 2.

Fra pulje 2 rykker nr. 9 og 10 direkte i serie 2.

Fra pulje 4 rykker nr. 11 og 12 direkte i serie 2.

 

Nedrykningsspil.

De som nr. 8 placerede hold i pulje 1 til 3, samt nr. 10 i pulje 4 indgår i et puljespil med indtil yderligere 8 hold fra serie 2. Puljespillet meddeles medio januar 2018.

 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Oprykningsberettigelse.

En forenings hold er oprykningsberettiget til kvalifikationsrækken under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 3. division           eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller tredjehold må uanset egen placering i en af           Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c).  Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.

 

 

17.1

Serie 2 Herrer (S2H) består af 56 hold, der efter geografiske hensyn deles i 6 puljer.

Rækken afvikles med ombrydning.

Puljeinddeling før ombrydning.

Hold inddeles i puljer á indtil 10 hold. Der spilles en enkelt turnering.

Ved afslutning af turneringen opdeles puljerne på følgende måde:

Nr. 1 – 6 i puljen overgår til en ny selvstændig pulje. Nr. 1 tager 2 point med over i ny pulje. Nr. 2 tager 1 point med over i ny pulje. Nr. 3 – 6 tager 0 point med over i ny pulje. Puljen benævnes serie 2, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 7 – 10 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 1 – 3 fra en pulje i serie 3 indgår.

Puljen benævnes serie 2B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer. Der dannes 6 pulje.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2: 
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning rykker nr. 1 i serie 1. Nr. 2 indgår i et kvalifikationsspil med hold fra serie 1 om oprykning til serie 1. Nr. 3 – 6 forbliver i serie 2.

Med hensyn til oprykningsspil for nr. 2, se under serie 1.

Serie 2B: 
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning forbliver nr. 1 – 4 i serie 2. 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene.

 

18.1

Serie 3 herre-rækken (S3H) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1 – 3 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 7 – 10 fra serie 2 indgår. Puljen benævnes serie 2 B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 4 – 6 i puljen overgår til egen ny selvstændig pulje. Puljen benævnes serie 3 A, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2 B:

Se under serie 2.

Serie 3 A:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene. 

 

 

19.1

Serie 4 Herre-rækken (S4H) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1-2(3) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A1. 
Nr. 3-4(6) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A2. 

Puljeinddeling efter ombrydning. 

Serie 4 A1:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Serie 4 A2:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

Herre Oldies.

20.1

Old Boys A - rækken (OBA) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn før ombrydning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe før ombrydning.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles efter ombrydning, således de 4 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en ny A1-række med 4-6 hold Øvrige hold placeres i A2.

A1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

A2-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

21.1

Old boys B–rækken (OBB) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn..

Før ombrydning:  
Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles, således de 3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en A2-række med 4-6 hold sammen med hold fra A-rækken. De nederst placerede hold indgår i en B1-række på 4-6 hold.

B1-række. 
Der er mulighed for at tilmelde hold til den nye B1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

22.1

Old Boys Veteran B (OBVB) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:  
Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles, således de 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en B1-række med 4-6 hold.

De nederst placerede hold indgår i en B2-række på 4-6 hold.

B1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

B2-række. 
Der er mulighed for at tilmelde hold til den nye B2-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.0 om mesterskabskampe.

 

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

23.1

Old Boys Veteran Master - rækken (OBVM) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 8-10 hold efter geografiske hensyn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

 

U-18, U-16 og U-14 Piger

26.1 U-18 piger.

 

Før ombrydningen:

Første halvdel af turneringen afvikles med 15 hold, der inddeles i 3 puljer med 5 hold i hver efter styrke.

Liga og 1. division A

Ved ombrydning:

Pulje 1                                 Pulje 2                                 Pulje 3

1 Liga                                           6 Liga                                          11 1. division A

2 Liga                                           7 spiller kval                                12 1. division A

3 Liga                                           8 spiller kval                                13 1. division B

4 spiller kval                                  9 1. division A                              14 1. division B

5 spiller kval                                  10 1. division A                            15 1. division B

Nr. 4 spiller kval mod nr. 8. Nr. 5 spiller kval mod nr.  7. Kampene afvikles efter EC-afgørelse.

Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

1.division B

Nr. 3, 4 og 5 fra pulje 3 i 1. division indplaceres sammen med nr. 1 og 2 fra hver pulje i 2. division A. Endvidere kan FHF deltage med indtil 3 hold.

 

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

26.2 U-18 pige 2. division.

Før ombrydning:

 1. division A:

Holdene inddeles I 3 puljer efter styrke og geografi.

 

 2. division B

Holdene indplaceres i en pulje med 5 hold.

 

Efter ombrydning:

 1. division A:

 

Nr. 3, 4 og 5 fra 2. division A, samt nr. 1, 2 og 3 fra 2. division B indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

 1. division B:

Nr. 6 fra hver pulje i 2. division A samt nr. 4 og 5 fra 2. division B, og 1 hold fra A-rækken, fundet ved kvalifikationskampe.

 

26.3 U-18 pige A:

Før ombrydning:

Holdene indplaceres i 2 puljer af 4 – 5 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Nr. 1 fra hver pulje spiller to kvalifikationskampe med EC afgørelse. Vinderen indplaceres i 2. division B. Taberen forbliver i A-rækken.

 

Efter ombrydning:

Øvrige hold samt ny-tilmeldte hold indplaceres i puljer af 4 - 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

27.1

U-16 piger 1. division.

Før ombrydning:

 1. division:

Rækken afvikles med 17 hold.

Første halvdel af turneringen, afvikles med to puljer i HRØ og en pulje på Fyn. Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i ligaen i anden halvdel af turneringen. Øvrige hold indplaceres i 1. og- eller 2. division.  

Efter ombrydning:

Liga

Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i Ligaen. Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM.

 

1.division A

Nr. 3 og 4 fra hver pulje indplaceres i en pulje.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

1.division B

Nr. 5 og 6 fra 1. division, nr. 1 og 2 fra 2. division samt et hold fra FHF indplaceres i puljer á 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

27.2 division

 

Før ombrydning:

 1. division A:

Holdene inddeles I 3 puljer efter styrke og geografi.

 

 1. division B

Holdene indplaceres i 2 puljer med 6 hold.

 

Efter ombrydning:

2.division A:

Nr. 3 og 4 fra 2. division indplaceres i puljer á 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

 1. division B:

Nr. 5 og 6 fra 2. division A, samt nr. 1, 2 og 3 fra hver pulje i 2. division B indplaceres i puljer á 6 hold.

 Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 Se 7.2 om mesterskabskampe

 Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

 1. division C:

 Nr. 4, 5 og 6 fra 2. division B, samt nr. 1, 2 og 3 fra A-rækken indplaceres i en puljer á 6 hold.

 

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

Før ombrydning:

A-rækken:

Holdene indplaceres i puljer á 5 til 6 hold.

 

Efter ombrydning:

A1:

Øvrige hold samt nye hold, indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

28.1

U-14 pige

Før ombrydning:

 1. division.

Rækken afvikles med 21 hold. Som inddeles i puljer med 5 – 6 hold i forhold til styrke og geografi.

 

Efter ombrydning:

1.division A

Nr. 1 fra hver pulje i 1. division indplaceres i 1. division A sammen med de 2 bedst placeret i 2ére spillet.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

 

Nr. 1 er direkte kvalificeret til DM.

 1. division A, nr. 2 møder FHF i 2 kampe henholdsvis på hjemme og udebane med EC afgørelse jf. HRØ´s turneringsreglement § 9.15.

Vinderen af disse kampe deltager til DM.

 

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

1.division B

De 2 dårligst placeret i 2ére spillet samt nr. 3 i 1. division indplaceres i 1 pulje á 6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

28.2

 1. division

Før ombrydning:

Holdene indplaceres i 6 puljer i forhold til styrke og geografi.

Efter ombrydning:

Nr. 4, 5 og 6 fra 1. division samt nr. 1 fra hver pulje i 2. division indplaceres i puljer á 5 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 I rækken kan 2. hold deltage.

 Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

 Se 7.2 om mesterskabskampe

 Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

 1. division B

Nr. 2, 3 og 4 fra 2. division indplaceres i puljer á 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Holdene indplaceres geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

 1. division C

Nr. 5 og 6 fra 2. division, samt nr. 1 og 2 fra hver pulje i A-rækken indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

28.3 U-14 pige A

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 

Efter ombrydning:

A1:

Nr. 3, 4 og 5 fra A-rækken samt nr. 1 fra B-rækken indplaceres i puljer med 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

28.4 U-14 pige B:

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 

Efter ombrydning:

B1:

Nr. 6 fra A-rækken samt nr. 2 og 3 fra B-rækken indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

B2:

Øvrige hold fra B-rækken samt ny tilmeldte hold indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

U-18, U-16 og U-14 drenge

29.1 U-18 drenge.

Før ombrydningen:

Første halvdel af turneringen afvikles med 15 hold, der inddeles i 3 puljer med 5 hold i hver efter styrke.

Liga og 1. division A

Ved ombrydning:

Pulje 1                                 Pulje 2                                 Pulje 3

1 Liga                                          6 Liga                                         11 1. division A

2 Liga                                          7 spiller kval                                12 1. division A

3 Liga                                          8 spiller kval                                13 1. division B

4 spiller kval                                9 1. division A                              14 1. division B

5 spiller kval                                10 1. division A                            15 1. division B

Nr. 4 spiller kval mod nr. 8. Nr. 5 spiller kval mod nr.  7. Kampene afvikles efter EC-afgørelse.

Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

1.division B

Nr. 3, 4 og 5 fra pulje 3 i 1. division indplaceres sammen med nr. 1 og 2 fra hver pulje i 2. division A. Endvidere kan FHF deltage med indtil 3 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

29.2 U-18 drenge 2. division.

Før ombrydning:

 1. division A:

Holdene inddeles I 3 puljer efter styrke og geografi.

 

 1. division B

Holdene indplaceres i en pulje med 5 hold.

 

Efter ombrydning:

 1. division A:

Nr. 3, 4 og 5 fra 2. division A, samt nr. 1, 2 og 3 fra 2. division B indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

 1. division B:

Nr. 6 fra hver pulje i 2. division A samt nr. 4, 5, 6 og 7 fra 2. division B, samt ny tilmeldte hold indplaceres i puljer med 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

30.1

U-16 drenge 1. division.

 

Før ombrydning:

 1. division:

Rækken afvikles med 17 hold.

Første halvdel af turneringen, afvikles med to puljer i HRØ og en pulje på Fyn. Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i ligaen i anden halvdel af turneringen. Øvrige hold indplaceres i 1. og- eller 2. division.  

 

Efter ombrydning:

Liga

Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i Ligaen. Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM.

 

1.division A

Nr. 3 og 4 fra hver pulje indplaceres i en pulje.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

1.division B

Nr. 5 og 6 fra 1. division, nr. 1 og 2 fra 2. division samt et hold fra FHF indplaceres i puljer á 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

30.2 division

 

Før ombrydning:

 1. division A:

Holdene inddeles I 3 puljer efter styrke og geografi.

 

 1. division B

Holdene indplaceres i 2 puljer med 6 til 7 hold efter styrke og geografi.

 

Efter ombrydning:

2.division A:

Nr. 3 og 4 fra 2. division indplaceres i en pulje á 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

 1. division B:

Nr. 5 og 6 fra 2. division A, samt nr. 1, 2 og 3 fra hver pulje i 2. division B indplaceres i puljer á 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

 1. division C:

 

 1. 4, 5, 6 og 7 fra 2. division B, samt nr. 1 fra A-rækken indplaceres i en puljer á 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

Før ombrydning:

A-rækken:

Holdene indplaceres i puljer á 5 til 6 hold.

 

Efter ombrydning:

A1:

Øvrige hold samt nye hold, indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

 Se 7.2 om mesterskabskampe

 Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

31.1

U-14 drenge  

 

Før ombrydning:

 1. division.

Rækken afvikles med 18 hold. Som inddeles i puljer á 6 hold i forhold til styrke og geografi.

 

Efter ombrydning:

 

1.division A

Nr. 1 og 2 fra hver pulje i 1. division indplaceres i rækken.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

 

Nr. 1 er direkte kvalificeret til DM.

 1. division A, nr. 2 møder FHF i 2 kampe henholdsvis på hjemme og udebane med EC afgørelse jf. HRØ´s turneringsreglement § 9.15.

Vinderen af disse kampe deltager til DM.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

1.division B

Nr. 3 og 4 fra hver pulje i 1 pulje á 6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

31.2

 1. division

Før ombrydning:

Holdene indplaceres i 6 puljer i forhold til styrke og geografi.

 

Efter ombrydning:

Nr. 5 og 6 fra 1. division samt nr. 1 fra hver pulje i 2. division indplaceres i puljer á 5 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

 1. division B

Nr. 2, 3 og 4 fra 2. division indplaceres i puljer á 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Holdene indplaceres geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

 1. division C

Nr. 5 og 6 fra 2. division, samt nr. 1 og 2 fra hver pulje i A-rækken indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

31.3 U-14 drenge A

 

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 

Efter ombrydning:

A1:

Nr. 3, 4 og 5 fra A-rækken samt nr. 1 fra B-rækken indplaceres i puljer med 5 til 6 hold.

 Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

 Se 7.2 om mesterskabskampe

 Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

31.4 U-14 drenge B:

 

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

 

Efter ombrydning:

 

B1:

Nr. 6 fra A-rækken samt nr. 2 og 3 fra B-rækken indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

B2:

Øvrige hold fra B-rækken samt ny tilmeldte hold indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

U-12 piger og drenge

U-12 pige/drenge A.

Der er fri tilmelding til rækken.

 

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

 

Efter ombrydning:

 

A1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i A1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

A2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i A2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

U-12 pige/drenge B.
Der er fri tilmelding til rækken.

 

Før ombrydning

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn.

 

Efter ombrydning:

 

 

B1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i B1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

B2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i B2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

 U-12 pige/drenge C.
Der er fri tilmelding til rækken.

 

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn.

 

Efter ombrydning:

 

 

C1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i C1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

C2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i C2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Der er mulighed for at tilmelde nye hold

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

 
 

 

 

U-10 pige og drenge

U-10 piger og drenge:

 Det er tilladt at benytte pigespillere på drengehold.

 

Der spilles efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:

·         Der spilles med nedsænket overligger

·         Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen

·         Det er ikke tilladt for målvogteren at overskride midterlinien, ej heller at skyde straffekast

·         Der må maksimalt benyttes 9 spillere pr. kamp

·         Der spilles med bold str. 0 af læder.

 

Der offentliggøres ikke stillinger for puljerne. Resultater registreres til brug for opdeling ved 2. halvdel.

 

 U-10 pige/drenge A.

U-10 pige/drenge A udskrives for øvede spillere, der opfylder aldersbetingelserne. Under disse betingelser er der fri tilmelding.

 

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

 Efter ombrydning:

 

A1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i A1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

A2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i A2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

U-10 pige/drenge B.
Der er fri tilmelding til rækken.

 

Før ombrydning

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

 

Efter ombrydning:

 

 

B1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i B1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

B2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i B2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

 U-10 pige/drenge C.
Der er fri tilmelding til rækken.

 

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn.

 

Efter ombrydning:

 

 

C1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i C1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

C2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i C2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

 

Der er mulighed for at tilmelde nye hold

 

Se 7.2 om mesterskabskampe

 

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

 

U-9 piger og drenge

U-9 pige/drenge A.

 

U-9 pige/drenge A udskrives for øvede spillere, der opfylder aldersbetingelserne. Under disse betingelser er der fri tilmelding.

 

Det er tilladt at benytte pigespillere på drengehold.

 

Der spilles efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:

 • Der spilles med nedsænket overligger
 • Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen
 • Det er ikke tilladt for målvogteren at overskride midterlinien, ej heller at skyde straffekast
 • Der må maksimalt benyttes 9 spillere pr. kamp
 • Der spilles med bold str. 0 af læder.

 

Tilmeldte hold inddeles i puljer efter administrationens skøn.

 

Kampe i U-9 er døm-selv-kampe.

 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

 

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

Ungdomspokal 1:

Propositioner for Intersport Ungdomspokalturnering 1

1. Turneringsudskrivelse og -benævnelse.
Håndbold Region Øst udskriver en ungdomspokalturnering for nedenstående rækker.
Ud for den enkelte række er anført, hvor holdet er tilmeldt i vinterturneringen:
Tilmeldt i HRØ´s
ungdomspokalturnering som:
Deltager i
vinterturneringen i:
U-18 (årgang 1999 -2000) (98) Alle rækker
U-16 (årgang 2001 -2002) Alle rækker
U-14 (årgang 2003 -2004) Alle rækker
U-12 (årgang 2005 eller senere) Alle rækker
U-10 (årgang 2007 eller senere) Alle rækker

2. Deltagelse.
Alle foreninger under HRØ kan deltage i turneringen.

3. Særlige forhold vedr. deltagelse.
Spillerne kan kun deltage i en aldersgruppe. Det gælder dog ikke ved klubskifte.
Deltagelse af spiller på et hold i pokalturneringen tager udgangspunkt i spillerens
deltagelse i sidste turneringskamp. Dette er således afgørende for spillerens
op/nedrykning på hold i pokalturneringen. Dog gælder reglen om brug af U-18/U-21
spiller, således kan en U-18/U-21 spiller anvendt if. DHF´s Turneringsreglement
anvendes lovligt i ungdomspokalturneringen.
2. division og nedefter her kan holdene benytte årgang 1998.

4. Spilletid.
Spilletiden er: U-18 & U-16 2 x 25 min., øvrige 2 x 20 min.

5. Turneringsstart/-slut.
Turneringen afvikles på hverdage. Finalerne afvikles ved et stævne den 6. januar
2018. Terminerne kan ses på aktivitetsplanen, som kan ses på HRØ´s hjemmeside.

6. Dommerpåsætning.
HRØ påsætter dommere til alle kampe
Fra 1. runde i U-16 og U-18 drenge afvikles kampene med 2 dommere, øvrige
rækker afvikles med 1 dommer. Til finalerne påsættes 2 dommere til samtlige kampe.

7. Puljeinddeling/cup-kampe.
HRØ inddeler puljerne á 3 - 4 hold.
Nr. 1 går videre fra hver pulje, hvorefter der spilles efter de for cupkampe gældende
regler (iflg. Turneringsreglement/propositioner for øvrige rækker). Såfremt der kun er
en pulje i rækken, går nr. 1 og nr. 2 videre til finalen.

8. Lodtrækning.
HRØ´s administration foretager lodtrækning mellem holdene før hver runde.

9. Arrangørforpligtigelser.
I cup kampene er det den forening, der udtrækkes først, der har hjemmebane og er
arrangør af kampen. Begge de deltagende foreninger har ansvaret for, at kampen
afvikles inden for den af HRØ fastsatte tid. Er kampen ikke afviklet inden fristens
udløb, kan Turneringsudvalget udelukke det ene eller begge hold.
Arrangøren af kampen afholder alle udgifter inkl. dommerudgifter ved den fastsatte
kamp og oppebærer alle indtægter. Der ydes ikke transportgodtgørelse til udeholdet.
I alle runder er det tilladt den forening, som er arrangør, at overdrage arrangementet
til den anden forening, såfremt begge parter er enige herom.
Ved finalestævnet deles dommerudgifterne ligeligt mellem de deltagende hold.

10. Afvigelser fra reglementer, propositioner med mere.
Turneringen spilles efter Turneringsreglement for øvrige rækker og Propositioner for
øvrige rækker med foranstående tilføjelser.
Hvis der måtte være uoverensstemmelser, er det nærværende propositionerne, der
er gældende.

11. Karantæneregler.
Spillere, der er idømt karantæne i forbindelse med en kamp i den løbende turnering,
skal afvikle karantænen i den nærmest følgende kamp i den løbende turnering.
Karantæner kan således ikke udstås i en pokalkamp.
Karantæner idømt i forbindelse med en kamp i pokalen, skal afvikles i den nærmest
følgende kamp. Dette uanset om kampen er en kamp i denne turnering eller den
løbende turnering.

12. Protester.
Indgivelse af protest følger Turneringsreglement for øvrige rækker´s bestemmelser
på området.
HRØ’ s administration behandler eventuelle protester.

13. Tilmeldingsregler og frister.
Tilmelding skal ske via Håndoffice.
Gebyr for deltagelse se hjemmesiden
Bødetakster og lign. følger Turneringsreglement for øvrige rækker. Afbud eller
udeblivelse til finalestævnet opkræves et gebyr på kr. 3000,00 – afbud til
finalestævne senest 10 dage før, fritager foreningen for gebyr

Ungdomspokal 2:

Propositioner for Intersport Ungdomspokalturnering 2

1. Turneringsudskrivelse og -benævnelse.
Håndbold Region Øst udskriver en ungdomspokalturnering 2 for nedenstående
rækker. Ud for den enkelte række er anført, hvor holdet er tilmeldt i vinterturneringen:
Årgange: Deltager i vinterturneringen i
U-18 (årgang 1998 -2000) Ikke Ligahold
U-16 (årgang 2001 -2002) Ikke Ligahold
U-14 (årgang 2003 -2004) Ikke 1. division A
U-12 (årgang 2005 eller senere) Ikke A1-rækken
U-10 (årgang 2007 eller senere) Ikke A1-rækken
Bemærk at i U-18 og U-16 kan ligahold ikke deltage, i U-14 kan 1. division A ikke
deltage, i U-12 kan A1-rækken ikke deltage og i U-10 kan A1-rækken ikke deltage.

2. Deltagelse.
Alle foreninger under HRØ kan deltage i turneringen.

3. Særlige forhold vedr. deltagelse.
Spillerne kan kun deltage i en aldersgruppe. Det gælder dog ikke ved klubskifte.
Deltagelse af spiller på et hold i pokalturneringen tager udgangspunkt i spillerens
deltagelse i sidste turneringskamp. Dette er således afgørende for spillerens
op/nedrykning på hold i pokalturneringen.

4. U-10 og U-12 vedr. målmand.
a. Der skal bruges mindst 2 forskellige målvogtere i løbet af kampen.
b. Målvogteren skal være påført holdkort med eget nummer, men det vil i
forsøgsperioden være tilladt at anvende andet nummer under perioden som
målvogter, hvis der bruges særskilt målvogtertrøje, eller anvendes overtrækstrøje,
hvor eget nummer ikke umiddelbart er synligt. I tilfælde af personlig straf til
målvogter, skal spillerens korrekte nummer jf. holdkortet oplyses til dommeren fra
official A.
c. Der skal i hver halvleg være en periode på mindst 8 minutter mellem skift af
målvogter.
d. Tidtager skal notere tidspunkt for målvogterskift.
e. Hvis der i hver halvleg ikke er mindst en periode af 8 minutters varighed mellem
skift af målvogter, vil pågældende hold blive erklæret som taber af kampen uanset
kampens resultat.
f. Den i punkt d omtalte liste over målvogterskift, skal efter kampen/stævnet
indsendes til HRØ. Enten via alm. post eller som skannet kopi sendt til
sp.hro@dhf.dk.
g. Tabt kamp med udgangspunkt i punkt e kan indklages for HRØ ved fremsendelse af
klage til sp.hro@dhf.dk. Afgørelsen på denne klage træffes af Turneringsudvalget.
Denne afgørelse kan ikke påklages eller ankes yderligere og er dermed endelig.

5. Spilletid.
Spilletiden er: U-18 & U-16 2 x 25 min., øvrige 2 x 20 min.

6. Turneringsstart/-slut.
Turneringen starter medio februar. Finalerne afvikles ved et stævne i april måned.
Terminerne kan ses på aktivitetskalenderen på HRØ´s hjemmeside.

7. Dommerpåsætning.
HRØ påsætter dommere til alle kampene.
Fra kvartfinalerne i U-16 og U-18 afvikles kampene med 2 dommere.
Til finalerne påsættes 2 dommere til samtlige kampe.

8. Puljeinddeling/Cup-kampe.
Alle kampe spilles enten som puljekampe eller som Cup-kampe.
Nr. 1. går videre fra hver pulje, hvorefter der spilles efter de for cupkampe gældende
regler (iflg. Turneringsreglement for øvrige rækker). Såfremt der kun er en pulje i
rækken, går nr. 1 og nr. 2 videre til finalen.

9. Lodtrækning.
Administrationen foretager lodtrækning mellem holdene før hver runde.

10. Arrangørforpligtigelser.
I cup kampene er det den forening, der udtrækkes først, der har hjemmebane og er
arrangør af kampen. Begge de deltagende foreninger har ansvaret for, at kampen
afvikles inden for den af HRØ fastsatte tid. Er kampen ikke afviklet inden fristens
udløb, kan Turneringsudvalget udelukke det ene eller begge hold.
Arrangøren af kampen afholder alle udgifter inkl. dommerudgifter ved den fastsatte
kamp og oppebærer alle indtægter. Der ydes ikke transportgodtgørelse til udeholdet.
I alle runder er det tilladt den forening, som er arrangør, at overdrage arrangementet
til den anden forening, såfremt begge parter er enige herom.
Ved finalestævnet deles dommerudgifterne ligeligt mellem de deltagende hold.

11. Afvigelser fra reglementer, propositioner med mere.
Turneringen spilles efter Turneringsreglement for øvrige rækker og Propositioner for
øvrige rækker med foranstående tilføjelser. Hvis der måtte være
uoverensstemmelser, er det nærværende propositionerne, der er gældende.

12. Tilmeldingsregler og- frister.
Tilmelding skal ske via Håndoffice. Gebyr for deltagelse kan ses på hjemmesiden.
Bødetakster og lign. følger Turneringsreglement for øvrige rækker. Afbud eller
udeblivelse til finalestævnet opkræves et gebyr på kr. 3000,00 – afbud til
finalestævne senest 10 dage før, fritager foreningen for gebyr

Vælg forbund

Luk