Propositioner
Del

HRØ propositioner 2020/2021

Propositionerne bliver opdateret igen når restriktionerne - foreløbig frem til og med den 7. februar 2021 - ophæves og turneringen evt. kan genoptages.

Opdaterede propositioner for sæson 2020-2021 - ajourført 11. november 2020

Generelle Propositioner

1.0. Opdatering af propositionerne.

Propositionerne findes kun i en udgave via Regionens hjemmeside. Den elektroniske udgave vil derfor altid være den aktuelle.

1.1. HRØ propositioner og DHF’s propositioner for øvrige rækker.

Hvis et forhold omfattet af propositionerne ikke er beskrevet i HRØ’s propositioner, vil DHF’s propositioner for øvrige rækker være gældende.

2.0. Flytning af kampe:

Flytning af kampe meddeles via kampændringsjournal samt via HåndOffice. Manglende reaktion inden for 72 timer efter flyttet kamp bliver betragtet som accept af kampen.

Anmodning om flytning af kampe pålægges et flyttegebyr jf. gebyrlisten. Bemærk at der er forskellige gebyrer afhængigt af, hvor tæt på spilletidspunktet ansøgningen fremsendes.

2.1. Flytning af kampe uden gebyr.

Kampe kan flyttes uden gebyr, når mindst to af holdets ungdomsspillere skal deltage i studietur eller lejrskole, under forudsætning af, at der foreligger en skriftlig dokumentation om turen fra uddannelsesinstitutionen.

En sådan dokumentation skal foreligge med flyttebegæring, ny kampdato, underskrevet af begge foreninger, senest en måned før fastsat spilledato.

Med samme tidsfrist kan kampe flyttes, såfremt det pågældende hold skal deltage i kampe i udlandet.

Ny kamp skal være afviklet senest 21 dage efter oprindelig kampdato, dog aldrig senere end sidste spillerunde i den pågældende række.

2.1.1. Flytning af kamp som følge af Covid-19-afbud.

Afbud som følge af Covid-19-ramte spillere skal følge Turneringsreglement for øvrige rækker, Stk. 8.5 og meddeles HRØ via mail snarest efter beslutningen. Nyt spilletidspunkt aftales mellem de deltagende hold og bør være meddelt senest 48 timer efter det oprindelige spilletidspunkt. Hvis der ikke kan opnås enighed om nyt spilletidspunkt inden for den nævnte tidsfrist, bør HRØ også orienteres om dette senest 48 timer efter det oprindelige spilletidspunkt. 

2.2. Flytning af døm-selv-kampe i ungdomsrækkerne.

For alle døm-selv-kampe i ungdomsrækkerne kan flytning af kampe aftales direkte mellem de implicerede foreninger. Sådanne flyttede kampe skal afvikles senest 21 dage efter oprindelig fastsat kampdato. Der kan ikke flyttes kampe længere frem end sidste spillerunde i rækken. Regionen skal hurtigst muligt og før kampstart orienteres skriftlig om flytningen.

Sådanne flytninger belægges ikke med flyttegebyr.

2.3. Op- og nedspil, pulje- og finalekampe.

Fastsatte opryknings‑, nedryknings‑, pulje ‑ eller finalekampe kan ikke flyttes. Kampene afvikles umiddelbart efter turneringsafslutning, dog ikke i weekends, der har forbindelse med skoleferier. Afbud til eller udeblivelse fra pulje- og/eller finalekampe kan medføre bøde på kr. 3.000,00. 

3.0. Turneringen og dens afvikling:

3.1. Dommerpåsætning.

Administrationen i samarbejde med Turnerings- og Dommerudvalget beslutter, hvilke kampe/rækker, der skal påsættes én henholdsvis to dommere og rækker der skal være døm-selv.

3.2. Opkrævning af entré og adgang for spillere.

Hvis der opkræves entre i hallen, er der kun adgang uden betaling for det antal spillere, der er opført på holdkortet samt op til fire ledere, og adgangen gælder kun en kamp før og en kamp efter de(n) kamp(e), man deltager i. For finalekampe gælder særlige regler.

Der udsendes ikke deltagerkort, men spillerne skal, hvis arrangørforeningen forlanger dette, påføre deres navn på de fremlagte holdsedler ved indgangen.

3.3. Indplacering af nye hold.

Turneringsledelsen bestemmer, hvor nye hold skal indplaceres. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til, i tilfælde af ændrede spillebetingelser, at ændre rækker og spilletid.

3.4. Ansøgning om fortsat oprykningsberettigelse.

I det tilfælde at en forening udebliver fra en kamp, men fortsat ønsker at være oprykningsberettiget, skal begrundet ansøgning fremsendes til administrationen senest 14 dage efter at udeblivelsen har fundet sted, dog senest 3 dage efter sidste turneringskamp.

Senere ansøgninger vil ikke blive behandlet.

3.5. Brug af B-spillercertifikat - Kun gældende for Bornholm.

Ved kampe i rækker begrænset til Bornholm kan spillere deltage med et B-spillercertifikat samtidigt med deltagelse i rækker dækkende hele HRØ samt i seniordivisionen via et A-spillercertifikat.

Hold med spillere med B-spillercertifikat kan ikke rykke op.

B-spillercertifikat søges via mail til regionen med angivelse af spillernavn, hold der spilles på med hvilket spillercertifikat.

3.5.1. 

Turneringsform for hold alene på Bornholm kan variere fra det øvrige HRØ-område.

3.5.2. 

Øverste lokale række på Bornholm er for seniorer serie 1.

4.0. Placering af trukne hold.

Hold der trækkes ud af turneringen efter den første kamp i rækken, anses for dårligst placeret i deres respektive række (r)

Trukne hold tæller således med blandt de hold, der rykker til underliggende række.

Hold der trækkes ud af turneringen efter den første kamp i rækken, anses for dårligst placeret i deres respektive række (r)

Trukne hold tæller således med blandt de hold, der rykker til underliggende række.

5.0. Spilletider. 

Spilletider fremgår af propositionerne for den enkelte række.

6.0. Årgange.

Old girls alle der er født i 1986 eller tidligere
Old Boys veteran masters alle der er født i 1966 eller tidligere
Old boys veteran  alle der er født i 1974 eller tidligere
Old boys   alle der er født i 1984 eller tidligere
U-19 alle der er født i 2001-2002
U-17 alle der er født i 2003-2004
U-15 alle der er født i 2005-2006
U-13 alle der er født i 2007 eller senere
U-12 alle der er født i 2008 eller senere
U-11 alle der er født i 2009 eller senere
U-10 alle der er født i 2010 eller senere
U-9  alle der er født i 2011 eller senere
U-8 alle der er født i 2012 eller senere
U-7   alle der er født i 2013 eller senere
U-6 alle der er født i 2014 eller senere
U-5 alle der er født i 2015 eller senere

7.2. Præmier.

Hvor det fremgår af propositionerne, at der spilles frem til mesterskabskampe, er det jf. nedenstående:

Ved 1 pulje får nr. 1 præmie - der spilles ikke mesterskabskampe.

Ved 2 puljer får nr. 1 og 2 præmie - Nr. 1 og 2 fra hver pulje går til mesterskabskampe. 

Ved 3 puljer får nr. 1, 2 og 3 præmie- Nr. 1 fra hver pulje går til mesterskabskampe. 

Ved 4 eller flere puljer får nr. 1 og 2 præmie - Nr. 1 fra hver pulje går til mesterskabskampe. 

Alle børne- og ungdomshold modtager Regionens præmie i et antal svarende til det maksimale antal spillere for række/årgang plus 2 pr. hold samt en pokal til ejendom.

Seniorhold modtager en pokal til ejendom

Dame-senior

8.0. Dame-senior.

8.0.1
I samtlige rækker modtager det vindende hold mesterskabsbevis. 

Foreninger under HRØ kan deltage i åbne A- og B- rækker samt oldiesrækker.

8.1 Kvalifikationsrækken
Kvalifikationsrækken Damer (KVD) består af 36 hold.

Holdene fordeles ligeligt i 3 puljer efter geografiske hensyn.

Turneringen afvikles i hver pulje som en dobbeltturnering med enkeltkampe med alle mod alle.

Direkte oprykning.

Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje rykker direkte op i 3. division.

Det næstbedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje spiller oprykningskampe mod nr. 10 i 3. division, puljerne 4, 5 og 6, som to kampe med EC-afgørelse iht. DHF’s Turneringsreglement før øvrige rækker, § 8.15. Holdene fra 3. division har hjemmebane i sidste kamp.

Oprykningsspillet foregår efter følgende plan:

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 1 – 3. division, pulje 4, nr. 10,

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 2 – 3. division, pulje 5, nr. 10 og

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 3 – 3. division, pulje 6, nr. 10

Direkte nedrykning.

De i hver pulje på en plads som nr. 12 og nr. 11 placerede hold rykker automatisk ned i underliggende række.

De i hver pulje på en plads som nr. 10 placerede hold indgår i et nedrykningsspil med først en intern pulje og dernæst kampe med EC-afgørelse mod hold fra serie 1. Der spilles efter følgende plan:

Nr.10/pulje 1, nr. 10/pulje 2 og nr. 10/pulje 3 spiller i en pulje med enkelt kampe alle mod alle. Disse kampe fastlægges mod slutningen af sæsonen og afvikles over en weekend. Vinderen forbliver i KVD

Nr. 2 og 3 i dette puljespil, spiller nedrykningskampe mod hold fra S1 – se § 8.1.

Særlige forhold.

Turneringsreglement Øst, § 8.4 tillæg, b, d, e og f er ikke gældende i denne række.

En forening kan kun have et hold i Kvalifikationsrækken Damer.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

En forenings hold er oprykningsberettiget til 3. division under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 2. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c). Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.


9.1 Serie 1 
Serie 1 Damer (S1D) består af 39 hold, der efter geografiske hensyn deles i 4 puljer der spiller dobbeltturnering med enkeltkampe. 

Direkte oprykning.

Det bedst-placerede oprykningsberettigede hold i puljen rykker direkte op i Kvalifikationsrækken.

De i hver pulje næstbedst placerede oprykningsberettigede hold indgår i et oprykningsspil med hold fra Kvalifikationsrækken efter følgende plan – alle kampe efter EC-afgørelse:

Når turneringen spilles som følger:

-         P.1/nr. 2 og P.2/nr.2 mødes i en enkeltkamp. Nr. 1 i dette puljespil er i KVD. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVD og S1 om de evt. ledige pladser i rækken.

-         P.3/nr. 2 og P.4/nr.2 mødes i en enkeltkamp. Nr. 1 i dette puljespil er i KVD. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVD og S1 om de evt. ledige pladser i rækken. 

Med hensyn til kampene mod puljespil KVD, nr. 2 og nr. 3, se under Kvalifikationsrækken Damer.

Direkte nedrykning.

Nr 9 og nr. 10 fra hver pulje rykker direkte i serie 2.

Nedrykningsspil.

De som nr. 8 placerede hold indgår i et puljespil med indtil yderligere 6 hold fra serie 2. Puljespillet meddeles medio februar 2021.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

En forenings hold er oprykningsberettiget til kvalifikationsrækken under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 3. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads, eller

c). En forenings eventuelle hold i Kvalifikationspuljerne ikke spiller oprykningskampe til 3. division

d).  Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.


10.1 Serie 2
Serie 2 Damer (S2D) består af indtil 80 hold, der efter geografiske hensyn deles i indtil 8 puljer.

Rækken afvikles med ombrydning.

Puljeinddeling før ombrydning.

Hold inddeles i puljer á indtil 10 hold. Der spilles en enkelt turnering.

Ved afslutning af turneringen opdeles puljerne på følgende måde:

Nr. 1 – 6 i puljen overgår til en ny selvstændig pulje. Nr. 1 tager 2 point med over i ny pulje. Nr. 2 tager 1 point med over i ny pulje. Nr. 3 – 6 tager 0 point med over i ny pulje. Puljen benævnes serie 2A, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 7 – 10 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 1 – 3 fra en pulje i serie 3 indgår.

Puljen benævnes serie 2B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2A:  
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning rykker nr. 1 i serie 1. Nr. 2 indgår i et kvalifikationsspil med hold fra serie 1 om oprykning til serie 1. Nr. 3 – 6 forbliver i serie 2.

Nedrykningsspil.

De som nr. 8 i Serie 1 placerede hold indgår i et puljespil med de 7 hold placeret som nr. 2 i serie 2. Puljespillet meddeles medio februar 2020.

Serie 2B:  
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning forbliver nr. 1 – 4 i serie 2. 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene.


11.1 Serie 3.
Serie 3 damer-rækken (S3D) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Nr. 1 – 3 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 7 – 10 fra serie 2 indgår. Puljen benævnes serie 2 B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 4 – 6 i puljen overgår til egen ny selvstændig pulje. Puljen benævnes serie 3 A, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2 B:

Se under serie 2.

Serie 3 A:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-8 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene. 


12.1 Serie
4
Serie 4 Damer-rækken (S4D) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Nr. 1-2(-3) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A.  
Nr. (3-)4-6 samt eventuelt ny-tilmeldte hold indgår efter ombrydningen i Serie 4 B. 

Puljeinddeling efter ombrydning. 

Serie 4 A:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Serie 4 B:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

Dame Oldies

13.0 Old Girls B.

Før ombrydning: 

Old Girls B - rækken (OGB) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter turneringsledelsens skøn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Efter ombrydning:

BA-rækken

Der niveaudeles, således at de 3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en BA-række med 4-6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

BB-rækken

Nr. 4 til nr. 6 fra B-rækken indgår i rækken. Der er mulighed for at tilmelde hold til den nye BB-række.

Holdene inddeles i et antal puljer med 4 til 6 hold

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

Herre Senior

15.0 Herresenior

15.0.1
I samtlige rækker modtager det vindende hold mesterskabsbevis. 

Foreninger under HRØ kan deltage i åbne A- og B- rækker samt oldiesrækkerne.

15.1 Kvalifikationsrækken
Kvalifikationsrækken Herrer (KVH)består af 35 hold.

Holdene fordeles ligeligt i 3 puljer efter geografiske hensyn.

Turneringen afvikles i hver pulje som en dobbeltturnering med enkeltkampe med alle mod alle.

Direkte oprykning.

Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje rykker direkte op i 3. division.

Oprykningsspil.

Det næstbedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje spiller oprykningskampe mod nr. 10 i 3. division, puljerne 4, 5 og 6, som to kampe med EC-afgørelse iht. DHF’s Turneringsreglement før øvrige rækker, § 8.15. Holdene fra 3. division har hjemmebane i sidste kamp.

Oprykningsspillet foregår efter følgende plan:

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 1 – 3. division, pulje 4, nr. 10,

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 2 – 3. division, pulje 5, nr. 10 og

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 3 – 3. division, pulje 6, nr. 10

Direkte nedrykning.

De i hver pulje på en plads som nr. 12 og nr. 11 placerede hold rykker automatisk ned i underliggende række.

Nedrykningsspil.

De i hver pulje på en plads som nr. 10 placerede hold indgår i et nedrykningsspil med først en intern pulje og dernæst kampe med EC-afgørelse mod hold fra serie 1. Der spilles efter følgende plan:

Nr.10/pulje 1, nr. 10/pulje 2 og nr. 10/pulje 3 spiller i en pulje med enkelt kampe alle mod alle. Disse kampe fastlægges mod slutningen af sæsonen og afvikles over en weekend. Vinderen forbliver i KVH

Nr. 2 og 3 i dette puljespil, spiller nedrykningskampe mod hold fra S1 – se Stk.16.1.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Oprykningsberettigelse.

En forenings hold er oprykningsberettiget til 3. division under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 2. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c). Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.


16.1 Serie 1
Serie 1 Herrer (S1H) består af 37 hold, der efter geografiske hensyn deles i 4 puljer, der spiller dobbeltturnering med enkeltkampe.

Direkte oprykning.

Det bedst-placerede oprykningsberettigede hold fra de fire rykker direkte op i Kvalifikationsrækken.

Oprykningsspil.

De i hver pulje næstbedst placerede oprykningsberettigede hold indgår i et oprykningsspil med hold fra Kvalifikationsrækken efter følgende plan – alle kampe efter EC-afgørelse:

Ved turneringsafslutning:

-      P.1/nr. 2 og P.2/nr.2 spiller en enkelt turnering alle mod alle. Nr. 1 i dette puljespil er i KVH. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVH og S1 om de evt. ledige pladser. puljen. 

-      P.3/nr. 2 og P.4/nr.2 spiller en enkelt turnering alle mod alle. Nr. 1 i dette puljespil er i KVH. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVH og S1 om de evt. ledige pladser rækken.  

Direkte nedrykning.

Nr. 9 og nr. 10 fra hver pulje rykker direkte i serie 2.

Nedrykningsspil.

De som nr. 8 placerede hold indgår i et puljespil med indtil yderligere 6 hold fra serie 2. Puljespillet meddeles medio februar 2020.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Oprykningsberettigelse.

En forenings hold er oprykningsberettiget til kvalifikationsrækken under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 3. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller tredjehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads, eller

c). En forenings eventuelle hold i Kvalifikationspuljerne ikke spiller oprykningskampe til 3. division

d).  Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.


17.1 Serie 2
Serie 2 Herrer (S2H) består af op til 80 hold, der efter geografiske hensyn deles i puljer op til 10 hold..

Rækken afvikles med ombrydning.

Puljeinddeling før ombrydning.

Hold inddeles i puljer á indtil 10 hold. Der spilles en enkelt turnering.

Ved afslutning af turneringen opdeles puljerne på følgende måde:

Nr. 1 – 6 i puljen overgår til en ny selvstændig pulje. Nr. 1 tager 2 point med over i ny pulje. Nr. 2 tager 1 point med over i ny pulje. Nr. 3 – 6 tager 0 point med over i ny pulje. Puljen benævnes serie 2A, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 7 – 10 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 1 – 3 fra en pulje i serie 3 indgår.

Puljen benævnes serie 2B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer. 

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2A: 
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning rykker nr. 1 og 2 i serie 1. Nr. 4 – 6 forbliver i serie 2.

Oprykningsspil.

Nr. 3 indgår i et kvalifikationsspil om eventuelle ledige pladser i serie 1. Puljespillet meddeles medio februar 2020.

Serie 2B: 
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning forbliver nr. 1 – 4 i serie 2. 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene.


18.1 Serie 3
Serie 3 herre-rækken (S3H) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Nr. 1 – 3 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 7 – 10 fra serie 2 indgår. Puljen benævnes serie 2 B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 4 – 6 i puljen overgår til egen ny selvstændig pulje. Puljen benævnes serie 3 A, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2 B:

Se under serie 2.

Serie 3 A:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold samt nytilmeldte hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter turneringsledelsens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene. 

Herre Oldies

20.1 Old Boys Elite.

Old Boys Elite - rækken (OBE) består af 5 hold, der møder hinanden i en firdobbelt-turnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

20.2 Old Boys A.

Old Boys A - rækken (OBA) består af 8 hold.

Før ombrydning:

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

Nr. 1-3 i hver pulje indgår i en ny pulje med 6 hold i Old Boys AA-rækken (OBAA) 

Nr. 4 i hver pulje rykker ned i Old Boys BA-rækken (OBBA).

OBAA:

OBAA består af en pulje med 6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

20.3 Old Boys B.

Før ombrydning: 

Old boys B–rækken (OBB) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn..

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

BA-rækken.

Nr. 1 og 2 i hver pulje indplaceres i BA-række  sammen med nr. 4 fra hver pulje i OBA i puljer med indtil 6 hold. 

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

BB-række. 
Nr. 3, 4, 5 og 6 samt nytilmeldte hold indplaceres i BB-rækken i puljer af indtil 6 hold. 

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe. 

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

21.1 Old Boys Veteran.

Old Boys Veteran  (OBV) består af 4 hold. 

Der spilles alle mod alle i en firdobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

22.1 Old Boys Veteran Master.

Old Boys Veteran Master (OBVM) består af 6 hold. 

Der spilles alle mod alle i en firdobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

U-19, U-17 og U-15 Piger

26.1 U-19 piger.

Liga.

Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM. Rækken afvikles med 10 hold og der spilles dobbeltturnering med enkeltkampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene. 

1. division 

Før ombrydningen:

Første halvdel af turneringen afvikles med 16 hold, der inddeles i 2 puljer med 8 hold efter styrke, der spiller enkeltturnering med enkeltkampe..

Ved ombrydning:

1.division A

Nr. 1, 2 og 3 fortsætter i 1. division A i en pulje med 6 hold, der spiller dobbelt turnering med enkeltkampe. 

1.division B

Nr. 4-8 fra 1.divison samt puljevindere fra 2. division og nr. 2 fra pulje 2 i 2.division og indtil to hold fra FHF indgår i 1. division B i puljer med indtil 8 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spiller enkeltturnering med enkeltkampe.. 

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

26.2 U-19 pige 2. division.

Før ombrydning:

Første halvdel af turneringen afvikles med et antal puljer i indtil 7 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:
1.division B:

Puljevindere fra 2. division og nr. 2 fra pulje 2 i 2.division og indtil to hold fra FHF indgår i 1. division B

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

2. division A:

Øvrige hold fra 2. division samt ny-tilmeldte hold indplaceres i 2. division A i puljer af 5 til 6 hold. Det er muligt at tilmelde hold til denne pulje efter ombrydning. 

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

27.1 U-17 piger

Før ombrydning:

1. division A.

Rækken afvikles med 12 hold fordelt i 3 puljer á 4 hold med hold fra såvel HRØ som FHF. Der spilles dobbelt turnering med enkeltkampe. 

1. division B.

Rækken afvikles med 12 hold fordelt i 3 puljer à 4 hold fra såvel HRØ som FHF. Der spilles dobbelt turnering med enkeltkampe. 

Ved ombrydning:

Liga

Nr. 1 fra hver pulje indplaceres i Ligaen.

Nr. 2 mod nr. 3 mødes i bedst af en kamp efter følgende plan: 

Nr. 2/P.1 møder nr. 3/P.3. Nr. 2/P.2 møder nr. 3/P.1. Nr. 2/P.3 møder nr. 3/P.2 De tre vindere indplaceres i Ligaen. Nr. 2 fra hver pulje spiller kampen på hjemmebane. Kampene afvikles den 9. december 2020. De tre tabere indplaceres i 1. division A.

Ligaen afvikles som dobbelt turnering med enkeltkampe. Nr. 1 og 2 fra Ligaen går til DM.

1.division A

Taberne fra kampene mellem nr. 2 og nr. 3 - se ovenfor - indplaceres i 1. division A sammen med nr. 4 fra 1. division A samt nr. 1 og 2 fra 1. division B indplaceres i puljer á indtil 6 hold. 

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

1.division B

Nr. 3 og 4 fra 1. division B og nr. 1 fra 2. division A samt indtil to hold fra FHF indplaceres i puljer á indtil 6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

2. division A

Nr. 2, 3, 4 og 5 fra pulje 1 og 2 i 2. division og nr. 2 og 3 fra pulje 3 og 4 i 2. division indplaceres i puljer af indtil 6 hold. 

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe..

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

27.2  2. division

Før ombrydning:

Der deltager indtil 22 hold inddelt i 4 puljer. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Ved ombrydning:

2.division A:

Nr. 2, 3, 4 og 5 fra pulje 1 og 2 i 2. division og nr. 2 og 3 fra pulje 3 og 4 i 2. division indplaceres i puljer af indtil 6 hold.

AA-rækken

Nr. 6 og 7 fra pulje 1 og 2 i 2. division og nr. 4 fra pulje 3 og 4 i 2. division samt hold fra A-rækken og eventuelt ny-tilmeldte hold indplaceres i AA-rækken i et antal puljer á indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe..

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

27.3 A-rækken.

Før ombrydning:

Holdene indplaceres i puljer á indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

28.1 U-15 pige

Før ombrydning:

1. division

Rækken afvikles med 21 hold som inddeles i 3 puljer med 7 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid:  2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Ved ombrydning:

1.division A

Nr. 1, 2 og 3 fra hver pulje i 1. division indplaceres sammen med 3 hold fra FHF i 1. division A i 2 puljer á 6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Mesterskabskampe:

Top-4 i hver 6 holds pulje kvalificerer sig til Kvartfinalekampe ude/hjemme med EC-afgørelse, hvor lavest placerede hold spiller hjemmekamp først - første kamp senest 18. april 2021 og anden kamp senest 25. april 2021 (1-4, 2-3, 3-2 og 4-1), og 4 vindere til afsluttende Final-4, der spilles lørdag den 8. maj 2021. Der er præmier til alle hold, der kvalificerer sig til Final-4.

1.division B

Nr. 4, 5, 6 og 7 i 1. division samt nr. 1 fra 2.division samt  nr. 2 fra pulje 7/2.division indplaceres i puljer á indtil 8 hold. Endvidere indplaceres indtil to hold fra FHF.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

28.2 2. division.

Før ombrydning:

2. division

Holdene indplaceres i puljer á indtil 7 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Ved ombrydning:

1. division B.

Nr. 4, 5, 6 og 7 i 1. division samt nr. 1 fra 2.division samt  nr. 2 fra pulje 7/2.division indplaceres i puljer á indtil 8 hold. Endvidere indplaceres indtil to hold fra FHF.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

2. division A.

Øvrige hold fra 2. division samt nr. 1 fra A-rækken indplaceres i puljer a indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

28.3 U-15 pige A

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á indtil 7 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid:  2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Ved ombrydning:

2. division A.

Øvrige hold fra 2. division samt nr. 1 fra A-rækken indplaceres i puljer a indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

AA:

Øvrige hold fra A-rækken samt nr. 1 fra B-rækken indplaceres i AA i puljer med indtil 8 hold.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 28.4 U-15 pige B:

Før ombrydning:

Holdene inddeles i pulje med  indtil 6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Spilletid:  2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Efter ombrydning:

AA:

Nr. 1 fra B-rækken samt resterende hold fra A-rækken indplaceres AA-rækken i puljer á indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

BA:

Øvrige hold samt  eventuelt ny-tilmeldte hold indplaceres i BA-rækken i et antal puljer á indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe..

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

U-19, U-17 og U-15 drenge

29.1 U-19 drenge.

Liga.

Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM. Rækken afvikles med 10 hold og der spilles dobbeltturnering med enkeltkampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene. 

1. division 

Før ombrydningen:

Første halvdel af turneringen afvikles med 2 puljer á 4 hold og 1 pulje med 5 hold, der spiller dobbeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

1.division A

Nr. 1 - 3 fra de to puljer med 4 hold og 1 - 4 fra puljen med 5 hold indplaceres i 1. division A sammen med nr. 1 fra hver af puljerne i 2. division samt 1 hold fra FHF. Der inddeles i puljer med indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

2.division A

Nr. 4 fra de to puljer med 4 hold og nr. 5 fra puljen med 5 hold i 1. division placeres i 2. division A sammen med nr. 2-5 fra 2. division samt eventuelt ny-tilmeldte hold. Der inddeles i puljer med indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

29.2 U-19 Drenge 2. division.

Før ombrydning:

Første halvdel af turneringen afvikles i puljer med indtil 5 hold. Der spilles dobbeltturnering med enkelt kampe.

Ved ombrydning:
1.division A:

Nr. 1 fra hver pulje i 2. division A indplaceres sammen med nr. 1 - 3 fra de to puljer med 4 hold og 1 - 4 fra puljen med 5 hold i 1. division A. Der inddeles i puljer med indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

2. division A:

Nr. 2-5 fra 2. division og nr. 4 fra de to puljer med 4 hold og nr. 5 fra puljen med 5 hold i 1. division placeres i 2. division A samt eventuelt ny-tilmeldte hold. Der inddeles i puljer med indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

30.1 U-17 Drenge

Før ombrydning:

1. division A.

Rækken afvikles med 15 hold fordelt i 3 puljer á 5 hold fra såvel HRØ som FHF. Der spilles dobbelt turnering med enkeltkampe. 

1. division B.

Rækken afvikles med 16 hold fordelt i 4 puljer á 4 hold fra såvel HRØ som FHF. Der spilles dobbelt turnering med enkeltkampe. 

Ved ombrydning:

Liga

Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i Ligaen.

Nr. 1 og nr. 2 fra Ligaen går til DM. TILRETNING PR. 11. NOVEMBER 2020: Kvalifikationsspillet - som nævnt herefter - udgår i sæson 2020-2021 som følge af Covid-19: Nr. 2 og nr. 3 spiller 2 kval-kampe med EC-afgørelse om at komme til DM. Nr. 2 har hjemmekamp i kamp 2. Datoer for disse kampe tilgår senere. 

1.division A

Nr. 3 - 5 fra hver pulje i 1. division A samt nr. 1 fra hver pulje i 1. division B indgår i 1. division A i puljer af indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

1.division B

Nr. 2 - 4 fra 1. division B og nr. 1 og 2 fra 2. division samt indtil to hold fra FHF indplaceres i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

30.2  2. division

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 5 hold. Der spilles dobbelt turnering med enkeltkampe. 

Ved ombrydning:

2.division A:

Nr. 3, 4 og 5 fra 2. division sammen med hold fra A-rækken samt eventuelt ny-tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. 

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

30.3 A-rækken.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 5 hold. Der spilles dobbelt turnering med enkeltkampe. 

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Ved ombrydning:

Samtlige hold indgår i 2. division A sammen med nr. 3 - 5 fra 2. division samt eventuelt ny-tilmeldte hold og inddeles i puljer á indtil 8 hold. 

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

31.1 U-15 Drenge

Før ombrydning:

1. division

Rækken afvikles med 22 hold som inddeles i 3 puljer med indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid:  2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Ved ombrydning:

1.division A

Nr. 1, 2 og 3 fra hver pulje i 1. division indplaceres sammen med 3 hold fra FHF i 1. division A i 2 puljer á 6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Mesterskabskampe:

Top-4 i hver 6 holds pulje kvalificerer sig til Kvartfinalekampe ude/hjemme med EC-afgørelse, hvor lavest placerede hold spiller hjemmekamp først - første kamp senest 18. april 2021 og anden kamp senest 25. april 2021 (1-4, 2-3, 3-2 og 4-1), og 4 vindere til afsluttende Final-4, der spilles lørdag den 8. maj 2021. Der er præmier til alle hold, der kvalificerer sig til Final-4.

1.division B

Nr. 4 - 8 i 1. division og nr. 1 fra 2.division inddeles i puljer á indtil 8 hold. Endvidere indplaceres indtil to hold fra FHF.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

31.2 2. division.

Før ombrydning:

2. division

Holdene inddeles i puljer á indtil 4 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Ved ombrydning:

1. division B.

Nr. 1 fra 2.division og nr. 4 - 8 fra 1. division indplaceres i puljer á indtil 8 hold. Endvidere indplaceres indtil to hold fra FHF.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

1. division A.

Øvrige hold fra 2. division samt nr. 1 fra A-rækken’s pulje 1 og nr. 1 og 2 fra øvrige puljer i A-rækken indplaceres i puljer á indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

31.3 U-15 drenge A

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á indtil 7 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Spilletid:  2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Ved ombrydning:

2. division A.

Øvrige hold fra 2. division samt nr. 1 fra A-rækken’s pulje 1 og nr. 1 og 2 fra øvrige puljer i A-rækken indplaceres i puljer á indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

AA:

Øvrige hold fra A-rækken samt nr. 1 fra B-rækken indplaceres i AA i puljer med indtil 8 hold.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

31.4 U-15 drenge B:

Før ombrydning:

Holdene inddeles i pulje med indtil 7 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Spilletid:  2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Efter ombrydning:

AA:

Nr. 1 fra B-rækken’s puljer og nr. 2 fra B-rækkens’s puljerne 1 og 5 samt resterende hold fra A-rækken indplaceres AA-rækken i puljer á indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.​

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

BA:

Øvrige hold samt eventuelt ny-tilmeldte hold indplaceres i BA-rækken i et antal puljer á indtil 8 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe..

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

U-13 piger og drenge

32.0 Spilletider.

For alle rækker gælder at spilletiden er: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

32.1 U-13 pige/drenge A.

Der er fri tilmelding til rækken.

Da der op til sæson 2020-2021 ikke har været afholdt niveaustævner, vil der frem til ombrydningen være risiko for at holdene vil være indplaceret forkert. Derfor vil der i forbindelse med ombrydningen i særlige tilfælde være mulighed for at søge om såvel nedrykning som oprykning. Dette betyder også, at slutspillet med kvartfinalekampe frem mod finalekampe først kan endeligt meddeles umiddelbart før opstart ved ombrydningen. Ansøgning om anden indplacering end jf. aktuel stilling i puljen skal være fremsendt til HRØ senest den 6. december 2020 med motivation for ændringen. Eventuelle ny-tilmelding af hold skal også ske senest den 6. december via HåndOffice. Ansøgninger modtaget efter den 6. december 2020 kan ikke forventes imødekommet. 

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

AA-række.

Fra A-rækken indgår fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til AA-rækken. Øvrige hold fra disse puljer går til A-rækken.

Fra A-rækken indgår fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til AA-rækken. Øvrige hold fra disse puljer går til A-rækken.

A-række.

Fra A-rækken indgår fra puljer med indtil 5 hold går nr. 3, 4 og 5 fra hver pulje videre til A-rækken. 

Fra A-rækken indgår fra puljer med mere end 5 hold går (evt. nr. 4) nr. 5, 6, 7 og 8 fra hver pulje videre til A-rækken. 

Fra B-rækken  indgår endvidere fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til A-rækken. 

Fra B-rækken indgår endvidere fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til A-rækken. 

Se 7.2 om mesterskabskampe. Nærmere tilgår med datoer for disse.

32.2 U-13 pige/drenge B.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

A-række.

Fra B-rækken  indgår endvidere fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til A-rækken. 

Fra B-rækken indgår endvidere fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til A-rækken. 

Se 7.2 om mesterskabskampe. Nærmere tilgår med datoer for disse.

B-rækken.

Fra B-rækken indgår fra puljer med indtil 5 hold går nr. 3, 4 og 5 fra hver pulje videre til B-rækken. 

Fra B-rækken indgår fra puljer med mere end 5 hold går (evt. nr. 4) nr. 5, 6, 7 og 8 fra hver pulje videre til B-rækken. 

Fra C-rækken  indgår endvidere fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til B-rækken. 

Fra C-rækken indgår endvidere fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til B-rækken. 

32.3 U-13 pige/drenge C.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

B-rækken.

Fra C-rækken  indgår endvidere fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til B-rækken. 

Fra C-rækken indgår endvidere fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til B-rækken. 

C-rækken.

Fra C-rækken indgår fra puljer med indtil 5 hold går nr. 3, 4 og 5 fra hver pulje videre til C-rækken. 

Fra C-rækken indgår fra puljer med mere end 5 hold går (evt. nr. 4) nr. 5, 6, 7 og 8 fra hver pulje videre til C-rækken. 

Endvidere indgår ny-tilmeldte hold som udgangspunkt i denne række.

Se 7.2 om mesterskabskampe. Nærmere tilgår med datoer for disse.

U-12 Piger og Drenge

33.1. U-12 Pige/drenge.

Da der op til sæson 2020-2021 ikke har været afholdt niveaustævner, vil der frem til ombrydningen være risiko for at holdene vil være indplaceret forkert. Derfor vil der i forbindelse med ombrydningen i særlige tilfælde være mulighed for at søge om såvel nedrykning som oprykning. Ansøgning om anden indplacering end jf. aktuel stilling i puljen skal være fremsendt til HRØ senest den 6. december 2020 med motivation for ændringen. Eventuelle ny-tilmelding af hold skal også ske senest den 6. december via HåndOffice. 

Før ombrydning.

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Bemærk: Der spilles efter de almindelige håndboldregler, dog med de ændringer, der er anført vedr. spilleformer. Se dette link.

Ved ombrydning.

Allerede tilmeldte hold samt eventuelt nytilmeldte hold spiller en turneringsform efter turneringsudvalgets skøn. 

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

U-11 Piger og Drenge

34.1 U-11 pige/drenge A.

Der er fri tilmelding til rækken.

Da der op til sæson 2020-2021 ikke har været afholdt niveaustævner, vil der frem til ombrydningen være risiko for at holdene vil være indplaceret forkert. Derfor vil der i forbindelse med ombrydningen i særlige tilfælde være mulighed for at søge om såvel nedrykning som oprykning. Ansøgning om anden indplacering end jf. aktuel stilling i puljen skal være fremsendt til HRØ senest den 6. december 2020 med motivation for ændringen. Eventuelle ny-tilmelding af hold skal også ske senest den 6. december via HåndOffice. Ansøgninger modtaget efter den 6. december 2020 kan ikke forventes imødekommet. 

For alle rækker gælder at spilletiden er: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

AA-række.

Fra A-rækken indgår fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til AA-rækken. Øvrige hold fra disse puljer går til A-rækken.

Fra A-rækken indgår fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til AA-rækken. Øvrige hold fra disse puljer går til A-rækken.

A-række.

Fra A-rækken indgår fra puljer med indtil 5 hold går nr. 3, 4 og 5 fra hver pulje videre til A-rækken. 

Fra A-rækken indgår fra puljer med mere end 5 hold går (evt. nr. 4) nr. 5, 6, 7 og 8 fra hver pulje videre til A-rækken. 

Fra B-rækken  indgår endvidere fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til A-rækken. 

Fra B-rækken indgår endvidere fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til A-rækken. 

Se 7.2 om mesterskabskampe. Nærmere tilgår med datoer for disse.

34.2 U-11 pige/drenge B.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

A-række.

Fra B-rækken  indgår endvidere fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til A-rækken. 

Fra B-rækken indgår endvidere fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til A-rækken. 

Se 7.2 om mesterskabskampe. Nærmere tilgår med datoer for disse.

B-rækken.

Fra B-rækken indgår fra puljer med indtil 5 hold går nr. 3, 4 og 5 fra hver pulje videre til B-rækken. 

Fra B-rækken indgår fra puljer med mere end 5 hold går (evt. nr. 4) nr. 5, 6, 7 og 8 fra hver pulje videre til B-rækken. 

Fra C-rækken  indgår endvidere fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til B-rækken. 

Fra C-rækken indgår endvidere fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til B-rækken. 

34.3 U-11 pige/drenge C.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Ved ombrydning:

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

B-rækken.

Fra C-rækken  indgår endvidere fra puljer med indtil 5 hold går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til B-rækken. 

Fra C-rækken indgår endvidere fra puljer med mere end 5 hold går nr. 1, 2 og 3 (evt. nr. 4) fra hver pulje videre til B-rækken. 

C-rækken.

Fra C-rækken indgår fra puljer med indtil 5 hold går nr. 3, 4 og 5 fra hver pulje videre til C-rækken. 

Fra C-rækken indgår fra puljer med mere end 5 hold går (evt. nr. 4) nr. 5, 6, 7 og 8 fra hver pulje videre til C-rækken. 

Endvidere indgår ny-tilmeldte hold som udgangspunkt i denne række.

Se 7.2 om mesterskabskampe. Nærmere tilgår med datoer for disse.

 

U-10 piger og drenge

35.1 U-10 pige/drenge A.

Der er fri tilmelding til rækken.

Eventuelle ny-tilmelding af hold skal også ske senest den 6. december via HåndOffice. Ansøgninger modtaget efter den 6. december 2020 kan ikke forventes imødekommet. 

Denne årgang er en døm-selv-årgang. 

For alle rækker gælder at spilletiden er: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Der offentliggøres ikke stillinger for puljerne. Resultater registreres ved HRØ og alene til brug for opdeling ved 2. turneringshalvdel.

Ved ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

35.2 U-10 pige/drenge B.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Der offentliggøres ikke stillinger for puljerne. Resultater registreres ved HRØ og alene til brug for opdeling ved 2. turneringshalvdel.

Ved ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

35.3 U-10 pige/drenge C.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Der offentliggøres ikke stillinger for puljerne. Resultater registreres ved HRØ og alene til brug for opdeling ved 2. turneringshalvdel.

Ved ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

 

U-9 piger og drenge

36.1 U-9 pige/drenge A.

Der er fri tilmelding til rækken.

Eventuelle ny-tilmelding af hold skal også ske senest den 6. december via HåndOffice. Ansøgninger modtaget efter den 6. december 2020 kan ikke forventes imødekommet. 

Denne årgang er en døm-selv-årgang. 

For alle rækker gælder at spilletiden er: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Der offentliggøres ikke stillinger for puljerne. Resultater registreres ved HRØ og alene til brug for opdeling ved 2. turneringshalvdel.

Ved ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

36.2 U-9 pige/drenge B.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Der offentliggøres ikke stillinger for puljerne. Resultater registreres ved HRØ og alene til brug for opdeling ved 2. turneringshalvdel.

Ved ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

36.3 U-9 pige/drenge C.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

Der offentliggøres ikke stillinger for puljerne. Resultater registreres ved HRØ og alene til brug for opdeling ved 2. turneringshalvdel.

Ved ombrydning:

Tilmeldte hold inddeles i puljer á indtil 8 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe eller der spilles enkeltturnering med enkeltkampe.

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE