Turneringer & Stævner
Del

Covid-19-protokol

Covid-19- protokol

Vi skal nu til at genoptage håndbold i både turnerings- og stævneform. Der har siden nedlukningen i foråret været arbejdet for at finde løsninger på at bolden igen kunne rulle i hallerne.

Når en aftale er forhandlet på plads med Sundhedsmyndighederne, er aftalen i sin fulde ordlyd blevet lagt på DHF’s hjemmeside - https://dhf.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoershaandbold/ - hvor det har været muligt at holde sig ajour. Den side vil fortsat blive holdt ajour i forhold til ændringer af betydning for håndbolden.

Det er vigtigt, at du stadig holder dig ajour via denne hjemmeside. Denne protokol skal ses som en opsamling og en række praktiske anbefalinger i forbindelse med, at turnering 2020-2021 går i gang. Protokollen er også et øjebliksbillede forstået således, at der løbende kan og vil komme ændringer. Det er derfor vigtigt at understrege, at denne protokol er med udgangspunkt i anbefalinger og restriktioner pr. 1. september 2020.

Nederst på denne side er der også nogle eksempler via de anviste links.

Guidelines til foreningens bestyrelse
For at foreningens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal følgende gælde:

 • Foreningen holder sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og DHF’s retningslinjer og sikrer, at foreningens aktiviteter lever op til disse. Foreningen skal sikre tydelig skiltning med retningslinjer på spillestedet.
 • Håndboldaktiviteter igangsættes kun, hvis foreningens bestyrelse er tryg ved, at aktiviteterne udøves med afsæt i retningslinjerne.
 • Bestyrelsen skal beslutte, at aktiviteten kan opstartes og skal løbende følge og evaluere organiseringen og eksekveringen samt monitorere, hvem der deltager i træning og kamp.
 • Hvis I som hjemmehold har specielle anvisninger i jeres hal, så gør udehold opmærksom på dem inden de kommer i hallerne. Også på web eller/og Facebook
  • Hvor varmer man op
  • Sprit
  • Rengøring
  • Omklædning
  • Antal fra udeholdet incl. tilskuer
 • Retningslinjer for caféer og restauranter skal følges – se specifikke retningslinjer for dette.
 • Der skal sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og laves en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter såsom udendørs håndtag, vandhaner osv. Kontakt eventuelt kommunen herom.
 • Foreningens bade- og omklædningsfaciliteter kan åbnes, hvis retningslinjerne for rengøring følges – minimum en gang dagligt.

Foreningen anbefales at:

 • Udarbejde plan og organisering for gennemførelse af håndboldaktiviteter, derunder at der er en Corona-vejleder i foreningen.
 • Etablere et trænerforum, hvor koordinering sikres mellem bestyrelsen og trænere/frivillige.
 • Bestyrelsen anbefales at lave forskudte træningstidspunkter, således at større forsamlinger ved skifte undgås.
 • Undersøg mulighederne for at streame fra kampene, så flere kan se kampen hjemmefra.

Ved sygdom:

 • Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til kamp eller træning. Personer må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”.

Guidelines for afvikling af træning

Før træning:

 • Sundhedsmyndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer og anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for hallen, da der ikke må være tilskuere under træning.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde, kegler, veste og lignende, som kun bruges af det enkelte hold under træningen.
 • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
 • Drikkedunke må ikke deles med andre og skal opfyldes af den enkelte selv.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i foreningen er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.

Under træning:

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Vær altid opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under træningen. Ifølge kulturministeriets retningslinjer skal hver person have minimum 4 m2 under træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man har mindst mulig kropskontakt.
 • Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at samles mere end 100 personer.

Efter træning:

 • Alle forlader banen efter træningen er slut.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal foreningen, trænere og medspillere orienteres om dette.

Tilskuere ved træning:

 • Der må ikke befinde sig tilskuere i hallen under træning.

Guidelines for afvikling af kampe og stævner

HRØ er klar over, at der i nogle haller kan være udfordringer med at nå samtlige planlagte kampe i den til rådighed værende tid når der samtidigt skal tages hensyn til rengøring, udluftning med mere. Derfor vil HRØ arbejde med en model, hvor den turneringsansvarlige i hver enkelt forening med denne protokol bliver orienteret om vigtigheden af at efterleve udsendte Covid-19-protokol, men også at der skal tages hensyn til de lokale forhold som følge af mulighederne i hallen. Der kan også være kommunale restriktioner i nogle haller, hvor der er i selvejende haller er andre forhold gældende. Ved HRØ har vi ikke det lokale kendskab til hvert enkelt spillested, der gør at vi kan diktere kampafviklingen på hver enkelt spilledag.

Afvikling af turneringskampe og stævner:

 • Ved afvikling af turneringskampe eller stævner følges denne protokol.
 • Følge anvisninger der er i hallen f.eks. opvarmning og omklædning. Husk at lægge information om omklædnings- og opvarmningsmuligheder på foreningens hjemmeside!!
 • Der må ikke indtræde nye hold på banen, før forrige hold har forladt banen.
 • Luft ud mellem kampene.
 • Lad tilskuere få mulighed for at forlade hallen før holdene til næste kamp går på banen.
 • Pausen i kampen afholdes på banen. ”Bliv i boblen og undgå spredning”.
 • Drikkedunke må ikke deles med andre og skal opfyldes af den enkelte selv.
 • Der må gerne afvikles to stævner på samme idrætscenter, men det skal være separate stævner, og de skal være tydeligt adskilt fra hinanden. Ved afvikling af stævner gælder samme regler som ved afvikling af enkeltkampe. Dog må det samlede deltagerantal ved et stævne ikke overstige 100 personer. De hold, der ikke spiller, skal opholde sig i umiddelbar nærhed af de andre hold til stævnet. De må ikke mikses med andet stævne. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere stævner med forskellige grupper.
 • Hilsepligten efter kampen er afskaffet under Covid-19.
 • Hvis ikke der er plads på kampbanen, skal der anvises særligt opvarmningsområde til dommeren/dommerne. Kan dette ikke lade sig gøre, må der henvises til udendørs opvarmning. Husk at lægge information om opvarmningsmuligheder på foreningens hjemmeside!!
 • Afbud pga. COVID-19 sidestilles med vejrlig (turneringsreglement 8.5) dvs. at hvis man melder afbud pga. COVID-19 skal man inden 48 timer have sendt en redegørelse til forbund/kreds med afbuddet samt en dato for hvornår kampen spilles. Ellers taber holdet, der melder afbud, kampen. Der opkræves der bøde og disse afbud gør ikke at man udgår af turneringen som står i 8.6 og 8.6.1

Særlige retningslinjer for tilskuere til kampe, stævner og turneringer.

 • Til kampe må der gerne være siddende tilskuere – fx på medbragte klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser.
 • En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
 • Der må til arrangementer (kampe og stævner) gerne være tilskuere i hallen. Ved et arrangement (fx et stævne) må der maksimalt være 100 aktive deltagere (inkl. trænere, dommere og ledere) samt et antal primært siddende tilskuere, der dog skal styres, så der ikke er mere end 500 personer ved arrangementet i alt (Tilskuere og aktive samlet set). Der må gerne være flere arrangementer i samme idrætscenter samtidigt, så længe der er en tydelig adskillelse af arrangementerne. Det er foreningens ansvar at sikre, at dette overholdes.
 • Tilskuerarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i tilskuerarealerne.
 • Der bør sikres 1 meters afstand mellem tilskuere, og der må maks. være en tilskuere pr. 2 m2 areal i tilskuerarealet.
 • Arrangørforening skal have fokus på styring af tilskuerstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.
 • Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten i de enkelte haller ved flere haller i samme idrætscenter, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige tilskuere, under hensyn til tilgængeligt tilskuerareal, risikoen for sammenstimling osv.
 • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
 • Det er til enhver tid arrangørforeningen, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.
 • Følg dit hold på hjemmebane og så vidt muligt bliv hjemme når de spiller på udebane
 • Som udebane tilskuer så forlad hallen når dit hold har spillet kampen, så de næste forældre m.m. kan komme i hallen og heppe på deres hold

DIF's tjekliste til udarbejdelse af lokale retningslinjer.

Eksempel på vejledning til træner

Eksempel på vejledning til spillere

Eksempel på vejledning til tilskuere

Eksempel på skema til brug ved kontrol af antal i hallen

Eksempel på retningslinjer til privatstævne

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE