Info til foreninger
Del

Referat fra kredsgeneralforsamlingen i Kreds 3 d. 07.03.2022

Referat fra generalforsamlingen i JHF Kreds 3

Mandag d. 7. marts 2022 i Aulum Fritidscenter

Formand Per Skovgaard bød velkommen. Særlig velkomst til Kent Nicolajsen, formand for JHF samt Jan Kampman og Anker Nielsen fra DHF.

1. Valg af dirigent.

Jan Juul Nielsen blev valgt som dirigent.

Derefter konstaterede sekretær, Agner Lund, at der var mødt 14 foreninger op til generalforsamlingen.

2. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:

a) Ringkjøbing Landbobanks pris til årets håndboldforening i Kreds 3

Claus Gamst fra banken stod for prisuddelingen.

Prisen blev i år delt mellem Idom Råsted IF og Aulum HK. Repræsentanter fra de to foreninger modtog blomster og gavecheck på 5.000 kr. til begge foreninger.

Idom-Råsted IF får overrakt prisen på 5.000 kr. af Claus Gamst.

Aulum HK får overrakt prisen på 5.000 kr. af Claus Gamst

b) Kåring af årets leder i Kreds 3

Prisen (pokal, diplom og blomster) blev overrakt til Tove Østergaard Noe fra Vorgod-Barde Motion og Fritid.

Tove Østergaard Noe fra Vorgod-Barde Motion og Fritid får overrakt prisen som årets leder i Kreds 3.

c) Kåring af årets dommer samt årets talentdommer i Kreds 3

Bjarne Mikkelsen og Bjarne Jacobsen fra DU forestod prisuddelingen.

Tage Poulsen fra Holstebro blev udnævnt til årets dommer og modtog pokal.

Christian Nygaard Laustsen fra Skave blev kåret som årets ungdommer og modtog pokal.

Tage Poulsen får overrakt pokalen som årets dommer i Kreds 3

Christian Nygaard Laustsen får overrakt pokalen som årets talentdommer i Kreds 3

3. Formandens beretning til godkendelse.

Per Skovgaard uddybede sin skriftlige beretning.

Omtalte den vedvarende proces med ny struktur, herunder ansættelse af en proceskonsulent. Alt kører stadig på et meget overordnet plan. Men det er vigtigt, at også alle ude i lokalforeningerne senere får mulighed for at blive hørt og stadig kan se sig ind i, hvordan en ny struktur skal virke i dagligdagen. Det vigtigste er at sikre, at vi får en god daglig drift for alle brugere ude i foreningerne.

Han udtrykte bekymring for, om håndbolden var ved at udvikle sig til en nichesport, som nogle udefra måske vil mene.

De store områder/klubber suger spillere til sig, og de små foreninger har det svært. Er det en tendens, der vil fortsætte i fremtiden?

Men PS gav udtryk for, at alle, både store og små foreninger, arbejder godt med tingene.

Han henviste også til det spørgeskema, der i øjeblikket er udsendt til foreningerne. Vi vil gerne lytte til foreningerne.

PS gav også udtryk for, at dommersituationen er meget kritisk. Vi SKAL simpelthen have uddannet nogle nye dommere. Vi er nu under 100 aktive dommere i Kreds 3. Vi er alle afhængige af hinanden, hvis vores sport skal kunne fungere.

Det nye automatiske dommerpåsætningssystem har ikke gjort det nemmere at få påsætningen til hænge sammen på en økonomisk forsvarlig måde. Det fungerer ikke optimalt på nuværende tidspunkt.

Orienterede om videnskonferencen i Vildbjerg d. 19. marts. Her skal der bl.a. arbejdes med håndboldens værdier. Tag endelig fat i Andreas eller en fra bestyrelsen, hvis man som forening har brug for hjælp til arbejdet med dette på fx en klubaften.

Beretningen blev herefter godkendt.

4) Udvalgenes beretning til orientering:
a) Turneringsudvalgsformandens beretning til orientering.

Gitte Højbjerg uddybede den skriftlige beretning.

Er glad for at der er kommet gang i håndbolden igen oven på diverse coronarestriktioner.

Sidste års indendørs sommerturnering var så stor en succes, at det gentages i år.

Orienterede om arbejdet i seedningsudvalget. Tak for indsatsen til de medvirkende.

Sæsonen i år er forlænget til den 24. april pga. de mange coronaaflysninger.

Spørgeskemaer udsendes vedrørende nye tiltag til fastholdelse af og rekruttering af nye medlemmer.

TU under JHF arbejder også med diverse problematikker angående turneringsformer og regler.

Spørgsmål fra foreningerne:

Vinding: Udfordringer med at stille hold i U-15 pga. mange spillere, der skal på efterskole. GH sagde, at det blev der også arbejdet med. Vil gerne tage det med videre.

b) Dommerudvalgsformandens beretning til orientering.

Bjarne Mikkelsen uddybede den skriftlige beretning.

Håber, at vi nu er på den anden side af de mange coronaproblemer.

Stor tak til kontoret (JH) for den måde man har håndteret de mange sidste øjebliksafbud på, så dommere ikke har kørt forgæves.

Det er lykkedes at få sat dommere på alle kampe, men mange dommere har også gjort en kæmpe indsats og fx dømt i flere forskellige haller den samme dag.

Det har været meget svært at finde nye dommere. Ikke ret mange tilmelder sig kurserne.

Derfor er det fantastisk, at den gamle garde holder ud.

Vi må alle gøre en ekstraordinær indsats for at finde nye dommere, fx prikke døm-selv dommere på skulderen. Kurserne kan afvikles med meget kort varsel og lokalt.

Stor tak til Jens Henriksen og Jens-Jørgen Lyngsaa for det store arbejde med påsætningen

c) Uddannelsesudvalgsformandens beretning til orientering.

Erik Møller uddybede den skriftlige beretning.

Det er lykkedes at komme rundt i mange klubber med kurser på trods af coronaproblemerne

Man føler i udvalget, at der er et godt afsæt til afvikling af kurser i næste sæson.

76 tilmeldt til et kursus i Skjern d. 9. april. Man kan nå at tilmelde sig endnu!

Kontakt en fra udvalget eller Andreas, hvis man er interesseret i kursusafvikling hjemme i klubben eller planlægning af et uddannelsesforløb for en eller flere trænere.

d) Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning til orientering.

Gitte Højbjerg uddybede beretningen. Kun et stævne er blevet aflyst. Det er gået rigtig fint med resten.

Gitte opfordrede klubberne til, at man deltager i udvalgets opstartsmøde i september måned, og at man sætter sig godt ind i de regler og spilformer, der er gældende i børnehåndbolden. Der er også foldere, der forklarer dette. Kontoret eller medlemmer af udvalget kan også hjælpe.

Forventer, at næste års overnatningsstævne for U-8 hold kan afholdes i foråret 2023.


e) Eliteudvalgsformandens beretning til orientering.

Bjørn Sommer supplerede den skriftlige beretning.

Der arbejdes stadig med en fremtidig struktur for elitearbejdet under JHF og DHF.

Det er ikke afgjort, hvordan eliteudvalget skal arbejde i næste sæson.

Spillere samles i de store klubber, men de andre skal jo også ses.

Stillede spørgsmål ved, om vi selekterer for tidligt? Er sikker på, at vi mister spillere, fordi de bliver ”vejet” og vurderet for tidligt.

Tror, vi går i retning af mere åbne træninger, hvor alle kan komme og være med, uden at de skal måles og sorteres fra.


f) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Poul Rasmussen gennemgik hovedtallene i regnskabet.

Det udviser et overskud på 8.960 kr.

Egenkapitalen er på godt 1 million kroner.

Det er nok til at sikre en god likviditet hen over året.

Vi har modtaget knap 290.000 kr. i lønkompensation samt knap 160.000 kr. i kompensation for faste udgifter i forbindelse med coronanedlukningen i 2021. Det har gjort, at vi er kommet ud med et lille overskud.

Regnskabet blev derefter godkendt.

6. Udviklingskonsulentens orientering.

Gennemgik hovedpunkterne og indholdet i materialet ”Rigtig, sjov håndbold”

Opfordrede til, at man bruger materialet ude i klubberne. God til at lave klubudvikling.

Ros fra AK til klubberne for den måde, man er kommet i gang igen efter coronaen.

Som en ide fra online det foreningsmøde, der blev afholdt i Kreds 3 i januar måned, præsenterede Sune Kjeldgaard fra KLG et forslag:

Opfordrede til, at vi som foreninger inspirerer hinanden ved fx at etablere en videns-, ide- og grejbank her i Kreds 3. Vigtigt at vi kan genbruge hinandens ideer og låne/leje materialer/udstyr af hinanden, fremfor at alle foreninger skal ud og investere i de samme ting/materialer, som i mange tilfælde kun bliver brugt få gange om året.

AK meddelte, at der udsendes materiale om håndboldkaravanen i morgen.

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg til kredsbestyrelsen:

a) Valg af Kasserer (Poul Rasmussen – modtager ikke genvalg).

Brian Rasmussen blev valgt som ny kredskasserer.


b) Valg af Turneringsudvalgsformand

Gitte Højbjerg blev genvalgt


c) Valg af Uddannelsesudvalgsformand

Erik Møller blev genvalgt


d) Valg af Eliteudvalgsformand

Bjørn Sommer blev genvalgt


9. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde
d. 7. maj 2022 i Hammel Idrætscenter.

Bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at besætte pladserne.

 10. Valg af Revisor.

Jens Jørn Porup blev valgt, som ny revisor.

11. Valg af Revisorsuppleant.

Jacob Jæger Pagh blev valgt som ny revisorsuppleant.

12. Eventuel

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og modtog vingave fra formanden.

Afgående kredskasserer, Poul Rasmussen, modtog derefter meget velfortjent JHF’s sølvnål for sit kæmpestore arbejde for håndbolden og Kreds 3 gennem rigtig mange år.

GF'en sluttede kl. 20.30.

Poul Rasmussen fik velfortjent tildelt JHF's sølvnål efter mange års virke indenfor håndbolden.

Vælg forbund

Luk