Info til foreninger
Del

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen i Kreds 3 d. 14.06.2021

Referat fra generalforsamlingen i JHF Kreds 3

Mandag d. 14. juni 2021 i Aulum Fritidscenter

Formand Per Skovgaard bød velkommen til generalforsamlingen, specielt til JHF’s repræsentant, Allan Enevoldsen, og Jan Kampman fra DHF.

Kredssekretær Agner Lund konstaterede efter foreningsnavneopråb, at der var mødt 10 foreninger op til kredsgeneralforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Jan Juul Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:

Ringkjøbing Landbobanks pris til årets håndboldforening i Kreds 3

Bestyrelsen havde i samarbejde med Ringkjøbing Landbobank besluttet at dele hædersbevisningen op i 4 portioner af 2.500 kr. Beløbene tilgår foreninger, der har gjort en særlig indsats for at holde håndbolden i gang under coronanedlukningen. De fire foreninger der modtog hæderen var: Tvis Håndbold, Skjern Håndbold, KLG Håndbold Lind og Håndbold Mejrup Hvam.

Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank stod for prisuddelingen.

Her er det Tvis Håndbold, der får overrakt de 2.500 kr. af Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank

Her er det Skjern Håndbold, der får overrakt de 2.500 kr. af Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank

Her er det KLG Håndbold, der får overrakt de 2.500 kr. af Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank

Her er det Mejrup-Hvam Håndbold, der får overrakt de 2.500 kr. af Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank

Kåring af årets leder i Kreds 3

Bodil Strunck Sørensen fra Vinderup Håndbold blev kåret som årets leder og modtog blomster og gave fra formand Per Skovgaard.

Kåring af årets talentdommer samt årets dommer i Kreds 3

Jesper Madsen fra Herning blev kåret til årets dommer og modtog pokal. DU-formand Bjarne Mikkelsen motiverede indstillingen og overrakte pokal.

Kåring af årets talentdommer i Kreds 3.

Udskudt i år pga. coronasituationen.

3. Formandens beretning til godkendelse.

Formand Per Skovgaard uddybede den skriftlige beretning.

Vigtigt at vi fastholder medlemmerne og får håndbolden i gang igen.

Håber at vi kan få en almindelig turnering i gang igen til september.

Opfordrede til at bruge konsulenten!

Strukturdebatten kører nu igen, PS gav udtryk for, at man bør vente med at lægge sig fast på et fast antal enheder (4 er nu foreslået).

Men vigtigt at vi står sammen inden for dansk håndbold, når beslutningen er taget.

PS stillede en masse spørgsmål, som kan stilles til den fremtidige proces og struktur.

Til slut en tak til alle for samarbejdet, specielt Jens og Lone på kontoret.

Beretningen blev derefter godkendt.

4. Udvalgenes beretning til orientering:

Turneringsudvalgsformandens beretning til orientering.

Gitte Højbjerg uddybede sin korte beretning. Der har været mange møder i udvalget hen over især efteråret, men de fleste planer faldt på gulvet pga. nye restriktioner.

Men der ligger nu mange gode planer i skuffen til at finde frem.

Dommerudvalgsformandens beretning til orientering.

Bjarne Mikkelsen uddybede sin beretning. Opfordrede klubberne til at kontakte dommerne for at få dem i gang igen. De mangler måske et lille skub. Der er mange dommere, der måske holder pga. alder. Alle bør støtte op om at rekruttere nye dommere.

Uddannelsesudvalgsformandens beretning til orientering.

Erik Møller var ikke til stede. Derfor ingen uddybning af den skriftlige beretning.

Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning til orientering.

Ingen yderligere bemærkninger.

Eliteudvalgsformandens beretning til orientering.

Bjørn Sommer uddybede sin beretning. Der har ikke været aktiviteter i udvalget i årets løb. Fremtiden på sigt er uvis for udvalget. BS fortalte om foreløbigt planlagte aktiviteter for det nye år. Der vil komme oplysninger ud via hjemmesiden.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kredskasserer Poul Rasmussen fremlagde regnskabet.

Det viste et underskud på 158.391 kr. Det skyldes selvfølgelig corona nedlukningen. Der er bl.a. modregnet knap kr. 150.000 kr. i opkrævningen af dommerhonorar og kørsel i oktober 2020 pga. aflyste kampe i foråret 2020.

Egenkapitalen er stadig på knap 1 mio. kr., hvilket er nok til at sikre likviditeten hen over året.

Der forventes også et stort underskud i regnskabet for 2021 pga. coronasituationen.

Regnskabet blev godkendt.

6. Udviklingskonsulentens orientering.

STOR ros fra Andreas for foreningernes håndtering af de mange restriktioner.

Omtalte håndboldkaravanen og opfordrede foreningerne til at tilmelde sig.

Endvidere Håndbold i skolen og Åben Skole forløb.

Håndboldens dag er fastsat til lørdag den 2. oktober 2021.

Omtalte Håndboldpasset og hvordan det skal bruges (registrering). Vil gerne hjælpe foreningerne.

Opfordrede foreningerne til at være meget synlige ved opstarten efter sommerferien (fx lægge gamle billeder ud på diverse medier)

Vi skal også være opmærksomme på kommunalvalget. Faciliteter mv.

Hvor ser man muligheder efter corona?

Der kan hentes hjælp til markedsføring mv. hos DHF via konsulenten.

7. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

8. Valg til kredsbestyrelsen: 

Valg af Formand.

Per Skovgaard blev genvalgt.

Valg af Dommerudvalgsformand.

Bjarne Mikkelsen blev genvalgt.

Valg af Børne-og Ungeudvalgsformand.

Stadig vakant.

9. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde onsdag d. 25. august 2021 i Hammel Idrætscenter.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege de 5 medlemmer, der skal deltage.

10. Valg af Revisor (Magne Galsgaard modtager genvalg)

Magne Galsgaard blev genvalgt.

11. Valg af Revisorsuppleant (Brian Rasmussen – modtager genvalg).

Brian Rasmussen blev genvalgt.

12. Eventuelt

Intet at bemærke. 

Tak til dirigenten og vingave fra PS.

Formanden oplyste derefter forsamlingen om, at Lone stopper på kontoret fra d. 1. august 2021 for at gå på efterløn efter snart 24 års flot indsats. Der var takketale, og blomsterbuket blev overrakt. Velfortjent og stående applaus fra forsamlingen til Lone!

Vælg forbund

Luk
ANNONCE