Love
Del

JHF's love

Frikort

Adgang uden betaling til kampe m.v. i Jylland

Adgang til at overvære kampe og stævner uden at betale entré har følgende:

1. Personer, der er forsynet med Danmarks Idræts-Forbunds eller Dansk Håndbold Forbunds legitimationskort eller divisionsdom­merkort.

Kortet giver adgang til alle kampe under Dansk Håndbold For­bund og/eller distriktsforbundene samt til medlemsforeningernes entrégivende kampe eller stævner.

2. Personer, der er forsynet med divisionsforeningens legitimati­onskort.

Kortet giver adgang til kampe i Danmarksturneringen.

3. Personer, der er forsynet med et af Jydsk Håndbold Forbund udstedt og af Jydsk Håndbold Forbunds formand underskrevet legitimationskort.

Kortet giver adgang til de under punkt 1 nævnte kampe, såfremt der er jysk deltagelse. Kortet giver ikke adgang til landskampe eller kampe, hvori landshold er impliceret.

4. Personer, der er forsynet med et af en kreds af Jydsk Håndbold Forbund udstedt og af Jydsk Håndbold Forbunds formand under­skrevet legitimationskort.

Kortet giver i den pågældende kreds - med undtagelse af lands­kampe eller kampe hvori landshold er impliceret - adgang til medlemsforeningernes entrégivende kampe og stævner samt turneringskampe under JHF/DHF.

Bemærk:

Vedr. finaler i Danmarksturneringen samt landspokalturneringen:

Der er kun adgang for kortindehavere fra Jydsk Håndbold For­bunds bestyrelse samt for medlemmer af bestyrelsen for den el­ler de kredse, hvis forening deltager i den pågældende kamp.

Udstedelse af legitimationskort

De under punkt 3 nævnte kort, udstedes af Jydsk Håndbold Forbund til forbundets ledelse og æresmedlemmer.

Indstilling til JHF's Bestyrelse

Retningslinjer for indstillinger til JHF’s bestyrelse

JHF’s bestyrelse ønsker at bruge tiden på bestyrelsesmøderne til at kunne drøfte de forelæggende indstillinger på et fyldestgørende grundlag. Herved kan man undgå, at der ikke kan træffes beslutninger førend sagerne er fuldstændigt oplyste.

På den baggrund er det besluttet, at alle indstillinger skal fremsendes via FU og med den udarbejdede indstillingsblanket udfyldt. FU gennemlæser og rekvirerer evt. yderligere oplysninger forinden sagen forelægges. FU skal ikke sagsbehandle. Dette betyder at en indstilling til bestyrelsen skal være fremsendt til FU – via administrationen – senest 14 dage før et bestyrelsesmøde. Administrationen journaliserer indstillingen. Journalnummeret følger sagen fra dagsorden til referat – og giver mulighed for senere at finde tilbage til indholdet.

Indstillingerne skal indeholde følgende oplysninger:

Indstiller
Her ønskes en oplysning om hvem der indstiller og evt. på vegne af hvilket udvalg.
Endvidere ønskes der oplysninger om hvorvidt der i udvalget er enighed om indstillingen.

Emne
Her ønskes en kort beskrivelse af indstillingens indhold

Baggrund
Her ønskes en kort beskrivelse af baggrunden for indstillingen, herunder en beskrivelse af den foretagne sagsbehandling

Sportslige konsekvenser
Her ønskes en beskrivelse af relevante sportslige konsekvenser af indstillingen beskrevet.
Endvidere skal evt. konsekvenser på love og reglementer beskrives.

Økonomiske konsekvenser
Her ønskes relevante økonomiske konsekvenser beskrevet. Såfremt forslaget medfører en merudgift, skal finansieringen beskrives nærmere. Det skal også oplyses, hvilket oplysninger der i givet fald er indhentet fra administrationen.

Evt. kommentarer fra FU
Evt. bemærkninger om supplerende oplysninger.

Bestyrelsens bemærkninger og endelig afgørelse
Udfyldes ikke af indstiller, men derimod af bestyrelsens referent til brug for efterfølgende opfølgning / udførelse.

Beslutning: Vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. februar 2011.

Vedtægter for Årets JHF'er

§ 1
Legatets navn er ”Årets JHF'er” og er oprettet den 18. september 2004 af forbundets bestyrelse.

Første tildeling af legatet sker på repræsentantskabsmødet lørdag den 21. maj 2005.

§ 2
Legatets formål er at tildele en årlig hædersbevisning til en håndboldle­der indenfor Jydsk Håndbold Forbund i form af et tilskud mod doku­menterede udgifter på op til kr. 8.000 til den pågældende med ledsager til en større håndboldbegivenhed.

§ 3
Legatet bestyres af Jydsk Håndbold Forbunds forretningsudvalg og indgår i budgettet for forbundsregnskabet.

§ 4
Kredse under Jydsk Håndbold Forbund og forbundets forretningsudvalg kan indstille legatmodtager.

Indstillingen skal indsendes til Forbundskontoret senest den 1. marts.

Legatbestyrelsen afgør alle spørgsmål vedrørende tildelingen.

Følgende retningslinier er gældende for tildelingen

Den pågældende skal have gjort sig fortjent til legatet igennem sit arbejde som leder og sin personlige optræden under sin ledergerning har været et godt eksempel for andre og derved en værdig repræsen­tant for Jydsk Håndbold Forbund.

Uddelingen foretages på Jydsk Håndbold Forbunds repræsentant­skabsmøde. Den indstillede person inviteres til at deltage som gæst ved repræsentantskabsmødet.

§ 5
Ændringer i nærværende fundats kan foretages af Jydsk Håndbold Forbunds bestyrelse med 2/3 flertal.

Vælg forbund

Luk