Aldersrelateret træning
Del

Træning U13

Sådan sammensættes træningen

En varieret, udviklende og motiverende træning for U13 børn bør rumme elementer fra følgende fem hovedtemaer:

  • Forsvarssamarbejde
  • Forsvar individuelt
  • Angreb taktisk
  • Angreb teknisk
  • Fysisk træning

Læs mere om hovedtemaerne længere nede på siden og find inspiration til den daglige træning i øvelsesbanken.

Ulrik Jørgensen
Ulrik Jørgensen 23302999
AT U11
AT U13
AT U15

MTT - duelspil

AT U13

3 mod 2 angreb uden returaflevering

AT U9
AT U11
AT U13
Forebyg skader
DHF Håndboldskole

Fløjskud med indlagte koordinationsopgaver med start dybt i banen

AT U9
AT U11
AT U13
Forebyg skader
DHF Håndboldskole

Mosaiq - Struds "Yoga-stilling"

Trænerrollen

Som træner for U13 spillere skal du være opmærksom på følgende:

Du skal fortsat sikre, at alle børn føler sig trygge og som en del af fællesskabet.

Du skal være tydelig og troværdig i din kommunikation, men også være i stand til at involvere spillerne i beslutninger om holdets træning og aktiviteter. Børnene skal kunne udfolde sig og have mulighed for at tage initiativ. Børn på dette alderstrin har gode forudsætninger for at lære.

Du skal præsentere dem for nye færdigheder og ny viden og stimulere deres læring gennem positiv/konstruktiv feedback.

U13 spillerne vil i stigende grad have fokus på præstationerne. Spillere, som oplever negative reaktioner på præstationer, kan hurtigt føle angst/frygt. Det er derfor vigtigt at huske, at kampene ikke kun skal evalueres på resultatet.

Du skal informere og involvere forældrene, så de bliver vigtige støttepersoner omkring holdet.

Specialisering

Ved specialisering forstås

• dels en idrætslig specialisering, hvor man kun træner specifikke færdigheder inden for den valgte idrætsgren (f.eks. håndbold)

• dels en positionsbestemt specialisering, hvor man kun træner de færdigheder, man anvender på den position på banen, hvor man spiller (f.eks. venstre fløj).

For de yngste vil såvel idrætslig som positionsbestemt specialisering være uhensigtsmæssig.

U-13 spillerne skal præsenteres for mange forskellige hensigtsmæssige håndboldbevægelser (teknikker), så de får erfaringer med disse teknikker og på sigt opbygger et stort teknisk repertoire. Alle spillere præsenteres for, afprøver og øver de samme tekniske elementer (f.eks. fløjskud). Når der spilles kamp, bør alle spillere prøve at spille på mere end én position, så de opnår erfaring med og forståelse for flere forskellige positioner. To til tre spillere på hvert hold bør udvælges til at stå på mål (evt. på skift).

Børnene bør støttes i at dyrke mere end én idrætsgren.

Forsvar individuelt

Træningen af det individuelle forsvarsarbejde sigter på at udvikle de nødvendige redskaber til imødegåelse af angreb fra den direkte modspiller.

For U13 årgangen er det stadig vigtigt at arbejde med forståelsen for betydningen af et godt benarbejde som basis for den vellykkede forsvarsaktion. Koordination, balance og et hurtigt fodskifte er vigtige elementer i det individuelle forsvarsarbejde, men der kan nu også fokuseres på armenes betydning, når der skal sættes ind med en tackling.

Endelig kan man arbejde med spillernes opmærksomhed på og muligheder for at tage initiativ i forsvarsarbejdet.

Forsvarssamarbejde

På dette alderstrin er børnenes spilforståelse efterhånden så udviklet, at man kan begynde at arbejde med såvel defensivt som offensivt udgangspunkt for kollektive og individuelle aftaler for samarbejde.

I spillet/kampsituationen stifter U13 årgangen for første gang kendskab med det færdige spil, 6+1. Der bør stadig primært lægges vægt på den enkeltes defensive evner, idet man også kan begynde at arbejde med forståelsen af og evnen til at omstille sig efter angribernes aktioner.

DHF anbefaler, at der i tilrettelæggelsen af den indledende træning af forsvarssamarbejde tages hensyn til den enkeltes muligheder for og evne til at træffe valg - at der stadig tages udgangspunkt i børnenes evne til at handle intuitivt og selv finde hensigtsmæssige løsninger. Forsvarssamarbejdet skal bygge på rammer frem for konkrete, faste aftaler.

Øvelseseksemplerne i dette afsnit er derfor lagt an på at skabe rammer, indenfor hvilke spillerne kan stifte bekendtskab med forskellige formationer og gennem aktiv deltagelse erkende betydningen af samarbejde i de forskellige forsvarszoner.

Angreb teknisk

Spillerne på U13 befinder sig i, hvad man kunne kalde "den tekniske guldalder". På dette alders- og udviklingstrin har spillerne de bedste muligheder at indlære de tekniske elementer i håndboldspillet, og det skal derfor prioriteres højt.

I en U13 spillertrup vil man kunne iagttage, at spillerne vokser og udvikler sig i meget forskelligt tempo. For nogles vedkommende vil man ligefrem kunne opleve midlertidig tilbagegang i den tekniske og fysiske formåen. Det er derfor vigtigt, at træneren er opmærksom på at variere træningen, så alle tilgodeses på det niveau, de aktuelt befinder sig. Træningen af afleveringssikkerhed, skudvariationer og finteteknik vil give fuld effekt i takt med, at fysikken udvikles.

Det er derfor stadig vigtigt. at spillerne får mulighed for at gøre erfaringer fra flere spilpositioner, og at de stilles over for krav om at træffe valg mellem flere muligheder i de enkelte øvelser og spilsituationer.

Angreb taktisk

Træning af de taktiske elementer i angreb tager for U13 afsæt i det kollektive arbejde, når holdet er i boldbesiddelse samt i det individuelle arbejde med at søge og udnytte - og ikke mindst træffe valget mellem - egne muligheder. Der skal endvidere arbejdes med spillernes forståelse af værdien af at udnytte hele banens bredde og dybde.

Det er DHFs holdning, at der skal arbejdes med rammer frem for faste aftaler og kombinationer, og at disse rammer i videst muligt omfang skal give den enkelte spiller mulighed for at træffe ét af flere valg, både når det gælder om at udnytte egne muligheder, og når det gælder om at give medspillerne muligheder.

Fysisk træning

Vi henviser til BTU-modulet "fysisk træning for børn" - Se mere her

Området er under revision. Nye retningslinjer og dertilhørende videoinspiration er under udarbejdelse.

Vælg forbund

Luk