Propositioner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Lokale rækker

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 

 

   

§ 1

Udskrivning af turneringer 

1     DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer, der udskrives årligt:
  a. 

 En Danmarksturnering for henholdsvis Damer/Herrer, hver omfattende en 2. division og en 3. division. Se § 10 – 12.

  b.  En Danmarksturnering for U-18 og U-16 Piger/Drenge opdelt i en vest/øst Liga afsluttende med et slutspil. Kvalifikation til Liga afvikles for distriktsforbundenes/regionens foranstaltning.

Vest Liga administreres af Jydsk Håndbold Forbund (JHF) og Øst Liga administreres af Håndbold Region Øst (HRØ) underlagt retningslinjer udstukket af DHF. Se § 14.

  c.   Et slutspil om DM for henholdsvis U-14 Piger/Drenge. Se § 15.
     
    § 2 

Administrative bestemmelser vedr. turneringerne

 2.1   Alle retningslinjer vedrørende DHF’s turneringer for øvrige rækker besluttes af DHF's Turneringsudvalg.
     
 2.2   Alle af DHF udskrevne turneringer for øvrige rækker afvikles efter disse generelle Propositioner.
     
 2.3   Turneringerne afvikles efter Spillereglerne, DHF's ”Turneringsreglement for øvrige rækker” og herværende Propositioner for turneringen.
     
 2.4   Hvor Spilleregler og ”Turneringsreglement for øvrige rækker” ikke er i overensstemmelse med Propositionerne, gælder herværende Propositioners bestemmelser.
     
 2.5   Overalt i Propositionerne skal bestemmelserne forstås gældende herrer for sig og damer for sig. 
     
 2.6   Retningslinjer for administration af DHF’s turneringer for øvrige rækker 
  a.

 2. division pulje 1-2 administreres af JHF. 2. division pulje 3 administreres af HRØ.

  b. division pulje 1-4 administreres af JHF og pulje 5-6 administreres af HRØ.
  c. Det administrerende distriktsforbund/region holder løbende DHF’s Turneringsudvalg orienteret om turneringernes gennemførelse.
  d. Det administrerende distriktsforbund/region modtager, indsamler og behandler protester. Bøder og gebyrer, iht. gebyrlisten og bøderegulativet, tilfalder administrerende distriktsforbund/region.
  e. Indberetninger fra dommerne vedrørende spillere og officials samt øvrige indberetninger tilgår administrerende forbund og behandles her. Administrationsgebyr og bøder tilfalder administrerende distriktsforbund/region.
  f. Indsigelser mod administrerende distriktsforbunds/regions beslutninger vedr. DHF’s turneringer for øvrige rækker, behandles af DHF’s Turneringsudvalg.
     
     § 3 

Generelle bestemmelser vedr. turneringerne

3.1    Definitioner i forbindelse med Propositionerne:
  a.

For hold der deltager i 2. og 3. division og de tilhørende op/nedspil, gælder, at en spiller kun er spilleberettiget til disse op- og nedspilskampe, såfremt spilleren var spilleberettiget for samme forening i sidste spillerunde.  

  b.  Hvor der i Propositionerne er anvendt udtrykket "EC-afgørelse" betyder det, at der afvikles to kampe alene om points, og i tilfælde af pointlighed efter disse to kampe, skal der findes en vinder, som det er beskrevet i ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 10.18.
  c.  Hvor der i Propositionerne er anvendt udtrykket ”det højest placerede hold”, forstås det hold, der

1)  har opnået den bedste placering i turneringen, og dernæst

2)  ved samme placering i hver sin pulje har opnået det bedste resultat efter bestemmelserne i ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 10.12.

  d.

For 2 hold på samme niveau, som spiller opspil til en højere række, spilles efter de vilkår, som har været gældende for den ordinære turnering. 

Ved op- og nedrykningskampe mellem to hold, der har deltaget i rækker på forskellige niveauer i turneringen, gælder ved forskelligheder i Reglementer og Propositioner, de vilkår, som er gældende for den højst rangerende af de to rækker.

Undtagelse herfra:

 • februar-reglen jf. Ligareglementets § 58, stk. 4 gælder ikke for 2.divisionshold, der deltager i slutkampene i opspillet til 1.division.
 • Krav til trøjefarve på målvogtere jf. Ligareglementet § 23.
 • U-18 og U-21 særreglerne gælder ikke for foreninger, der spiller op til 3.division.
 • Uanset bestemmelserne i DHF´s Ligareglement og/eller DHF´s Propositioner for øvrige rækker, kan en forening i 2.division ikke benytte U-21 særreglen i opspillet til en højere række.
  e. Ordet "koncern" bruges i § 10 i den betydning, som fremgår af Årsregnskabslovens definitionsbilag. Bilaget er indsat efter Propositionerne og forefindes på dhf.dk.
     
3.2  

Spilletidspunkt

Dato, spilletidspunkt og spillested for kampene fastsættes af den administrative turneringsledelse.

     
 3.3  

Flytteregler

Ansatte kampe bør principielt ikke flyttes, men:

  a.

En forening kan forlange en kamp flyttet, såfremt DHF/distriktsforbund/region eller et udenlandsk forbund på den ansatte kampdato har disponeret over en eller flere spillere, uanset om disse spillere måtte tilhøre en anden aldersgruppe end den, der berøres af en eventuel flytning. Betingelsen er, at spilleren har deltaget på det pågældende hold i mindst halvdelen af de på tidspunktet spillede kampe for det pågældende hold.

  b.

DHF/distriktsforbund/region kan forlange en kamp flyttet, såfremt det har udpeget en foreningstræner som træner for et udvalgt hold, og dette udvalgte hold er forpligtet til at deltage i stævner eller forbunds/regionskampe på samme dag, hvor der er ansat en turneringskamp for et hold, som træneren har ansvaret for. 

Anmodning om flytning af en kamp efter a) eller b) skal fremsættes til turneringsledelsen straks efter meddelelse om udtagelsen. 

Gennemførelsen af flytningen følger c).

  c.

Flytning af kampe på en forenings begæring kan finde sted på betingelse af, at der 7 dage før den fastsatte spilledag, eller 7 dage før den nye spilledag foreligger følgende: 

1)  En skriftlig accept af flytning og ny spilledato med angivelse af tid og sted fra de implicerede foreninger.

2)  Et forslag til en spilledato, der kan ligge indtil 21 dage senere end den først ansatte dato. Ingen kamp kan flyttes til et senere tidspunkt end otte dage før sidste spillerunde.

3)  En udfyldt og underskrevet flytteblanket. Flyttegebyr opkræves efterfølgende foreningen iht. gebyrlisten.

4)  Gebyr for flytning af kampe i 2. og 3. division samt ungdomsligaerne/divisionerne iht. gebyrlisten. 

Hvis arrangørforeningen tilhører det administrative distriktsforbund/region for kampen, går flyttegebyret fuldt ud til dette forbund/denne region. Hvis arrangørforeningen tilhører et andet distriktsforbund/region, fordeles gebyret med 2/3 til det administrerende distriktsforbund/region og 1/3 til det forbund, hvor arrangørforeningen hører hjemme.

  d.

Kampe i sidste spillerunde i en turnering kan som udgangspunkt ikke flyttes på et distriktsforbunds/regions eller en forenings begæring.

     
 3.4   Indberetninger og protester - indsendelse og afgørelse
    Indberetninger og protester fra kampe i Danmarksturneringen for øvrige rækker og de af kampene i op- og nedspillet, hvor mindst det ene hold er deltager i Danmarksturneringens øvrige rækker til og med indledende puljespil i 2. division Op, indsendes (via HåndOffice) til administrerende distriktsforbund/region.
     
 3.5   Afvigelser fra ”Turneringsreglement for øvrige rækker” og Spilleregler
  a.

Uanset bestemmelserne i Spillereglerne gælder, at antallet af spillere på et hold maksimalt må udgøre 12.

  b.

I Danmarksturneringen er det et krav, at anvendelse af afsmittelige klæbemidler er tilladt på spillestedet.

  c.

Reglerne om Team Time Out er kun gældende i slutkampene i op/nedspillet mellem 2. division og 1. division, samt i U-16 og U-18 Ligaen. 

Bemærk:  Hvert hold har ret til 3 Team Time Outs i løbet af en kamp. Der kan max. benyttes op til 2 Team Time Outs i en halvleg af en kamp. Mellem to Team Time Outs fra det samme hold, skal modstanderholdet mindst én gang have været i boldbesiddelse. Indenfor de sidste 5 minutter af kampen er kun én Team Time Out tilladt.

  d. Reglen om obligatorisk time-out ved udvisninger, gælder ikke i øvrige rækker.
  e. Reglen om, at farver på holdofficials trøjer som kan skabe forveksling med modstanderholdets markspillere, ikke er tilladt, gælder ikke i øvrige rækker.(Reglement for udskiftningsområdet).
  f.

Reglen om, at alle spillere, der fungerer som målvogtere på samme hold skal bære ens trøjefarve, gælder ikke i øvrige rækker.

  g. Reglen om ekstra markspiller på banen uden anvendelse af målmandstrøje, gælder ikke i øvrige rækker.
  h. Reglen om hvornår en spiller, der modtager behandling på banen atter må genindtræde, gælder ikke i øvrige rækker.
  i. Reglen om at vise det blå kort til en diskvalificeret spiller, gælder ikke i øvrige rækker. Alle diskvalifikationer altid skal indberettes
  j. Uanset bestemmelserne i Spillereglerne gælder, at alle holdofficials har ret til at nedlægge protester.
  k. Spillere i 2. division og nedefter samt spillere i ungdomsrækkerne må uden dispensation benytte næseskinne og knæskinne. Der må ikke være skarpe kanter, der kan være til fare for med - og modspillere. Dommerne træffer den endelige afgørelse på stedet om hvorvidt udstyret er i forsvarligt stand. Dispensationen gælder ikke i opspillet til 1.division.
  l.

Det er tilladt at spille med hovedbeklædning i form af tørklæde/pandebeskyttelse eller hjelm (sidstnævnte gælder kun for målvogtere). For samtlige kategorier gælder særlige forholdsregler for udformning. Se DHF´s hjemmeside. 

Bemærk: Indtil andet vedtages, må markspillere uden forudgående dispensation, spille med pandebeskyttelse, ligesom målvogtere uden forudgående dispensation, må spille med enten pandebeskyttelse eller hjelm. Tilsvarende gælder at anvendelse af næsebeskyttelse, må ske uden forudgående dispensation. 

Ansigtsmasker må anvendes mod indhentelse af forudgående dispensation hos administrerende distriktsforbund/region, der skal sikre, at masken ikke er til fare for spillets parter.

  m.

Der er særregler for U-18, U-16 og U-14 rækkerne. 

 1. Det er ikke tilladt med mandsopdækning
 2. Udskiftning er kun tilladt, når holdet er i boldbesiddelse. 
Der henvises til fortolkninger på Spiludvikling som forefindes på de administrerende distriktsforbunds/regions hjemmeside.
     
 3.6  

Dommerbestemmelser

  a.

Dommere til kampene i 2. og 3. division, i Danmarksturneringen for U-18 og U-16 ansættes af distriktsforbund/region.

Dommere til op/nedspillet ansættes af DHF’s Dommerudvalg, såfremt mindst et af holdene hører til den kategori, som dette udvalg normalt ansætter dommere til.

  b. Dommerne skal være i besiddelse af et af gyldigt dommerkort udstedt af DHF.
  c. Hvis de ansatte dommere ikke er mødt, eller der ikke er blevet ansat dommere til kampen, følges kommentaren til Spillereglernes stk. 17:6 med den tilføjelse, at mindst én af de således udpegede dommere skal være i besiddelse af et gyldigt dommerkort.
  d. Dommere i Danmarksturneringen for 2. og 3. division samt Danmarksturneringen for U-18 og U-16, betales efter takster fastsat af DHF.
     
3.7   Overtrædelser af bestemmelser vedrørende turneringernes afvikling
   

Hvis en forening i forbindelse med en kamp overtræder de gældende bestemmelser, kan foreningen idømmes en bøde iht. bøderegulativet, ligesom den pågældende forening kan erklæres for taber af kampen.

     
    § 4 

Særlige krav til begge de deltagende foreninger

 4.1   Senest 20 minutter før kampens start skal holdene forevise deres spilledragt for dommerne.

Brug af den sorte trøjefarve er ikke tilladt.

Overtrædelse heraf kan medføre bøde iht. bøderegulativet.

     
 4.2   Begge hold og dommerne er forpligtet til at være klar fem minutter før kampstart. 
     
 4.3   Holdene har ret til at bære reklame i kampene under overholdelse af bestemmelserne i det særlige “Reglement for reklamer på sports- og træningstøj samt rekvisitter”. 
     
4.4    
   

I alle turneringsrækker under DHF, gælder en hilsepligt, hvor deltagerne efter nærmere retningslinjer siger hinanden tak for kampen. Diskvalificerede spillere er ikke tvunget til at deltage i hilsepligten.

Ved manglende deltagelse i denne hilsepligt, kan foreningen idømmes en bøde iht. bøderegulativet.

Ved manglende deltagelse i denne hilsepligt af flere end 2 spillere, betragtes dette som usportslig optræden af foreningen som iht. § 8 i ”Turneringsreglement for øvrige rækker”, kan idømmes en bøde iht. bøderegulativet.

     
    § 5 

Særlige krav til arrangerende forening

5.1  

Den i turneringsprogrammet først nævnte forening er kampens arrangør. 

I Danmarksturneringen samt i Danmarksturneringen for U-18 og U-16 hold, stiller hjemmeholdet altid op i sin officielt anmeldte spilledragt. Se “Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 1.7-1.7.1.

     
5.2  

Den arrangerende forening skal stille med kampens tidtager og sekretær, med mindre disse på forhånd er udpeget af DHF/distriktsforbund/region.                                       

     
5.3   Det er arrangørforeningens ansvar at sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring er til stede i hallen.
     
5.4   Den arrangerende forening af en kamp er pligtig til straks og senest et kvarter efter vedkommende kamps afslutning at indrapportere resultatet.
     
5.5   Den arrangerende forening skal være parat til at modtage det gæstende hold og kampens dommere en time før kampens officielle starttidspunkt.
     
5.6   Hvis der ikke er afsat tid til opvarmning på spillepladsen inden kampen, må det gæstende hold anvises opvarmningsmulighed andetsteds mindst en halv time inden kampens start.
     
5.7   Senest 20 minutter før kampens start skal arrangøren aflevere to gode, reglementerede bolde til dommerne, der vælger kampbolden.
     
5.8   Speaker
  a.

Det gæstende hold præsenteres først.

Arrangørforeningen er ansvarlig for tilvejebringelse af spillernes trøjenumre og navne.

 

  b. Kampens speaker har under kampen først og fremmest til opgave at annoncere mål, målscorer og stilling.
Al annoncering skal respektere almindelig fair play over for begge hold og alle officials.
  c.

 

Det er tilladt for speakeren i kampe med deltagelse af hold fra U-16 årgangen og opefter at annoncere sponsorer og afspille musik, dog ikke under afvikling af straffekast. Det er arrangørforeningens ansvar at overholde dette.           

Begge foreninger skal have samme muligheder, men den tilrejsende forening kan dog kun kræve sponsorannoncering og musik, hvis hjemmeholdet bruger denne mulighed.

     
 5.9   Arrangøren har pligt til at sikre, at holdene har samme mulighed for at kunne anvende de rettigheder, som "Reglement for udskiftningsområdet" giver dem.
     
 5.10  

Tilskuere

  a.

Arrangøren har pligt til at udøve en passende kontrol med tilskuernes optræden, men der skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder for anvendelse af musikinstrumenter.

  b. Brug af kompressorhorn, elektroniske megafoner, fyrværkerilignende genstande og fløjter er ikke tilladt.
  c. Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og forlange tilskuere bortvist ved særlig grov optræden.
     
 5.11  

En forening kan af den administrative turneringsledelse idømmes en bøde iht. bøderegulativet for manglende varetagelse af arrangørforpligtelserne.

I meget grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan der blive tale om fratagelse af hjemmebane i en eller flere kampe, hhv. pålæg om afvikling af en eller flere kampe uden tilskuere (uden økonomisk kompensation).

     
 5.12  

Hvis der til kampen er ansat en dommerudvikler, skal denne være sikret siddeplads med god oversigt.

     
 5.13    
   

Den arrangerende forening skal give adgang for 16 deltagere og stille 6 fribilletter (siddeplads) til rådighed for den tilrejsende forening. 

Herudover skal den arrangerende forening på begæring fra den tilrejsende forening fremsende tilbud på køb af billetter til kampen, der minimum skal udgøre 10 % af hallens kapacitet af henholdsvis sidde og ståpladser. 

Tilbuddet skal fremsendes senest 2 dage efter begæring er fremsat med oplysning om hallens samlede kapacitet af henholdsvis siddepladser og ståpladser, antallet af pladser i hver af kategorierne, der kan købes af den tilrejsende forening og hvilken pris billetterne kan købes til. Prisen på billetterne må ikke sættes højere end billetter i tilsvarende kategorier sælges til anden side. Endvidere skal angives seneste frist for afgivelse af bindende accept på køb af billetter. Ved kampe i grundspillet må denne acceptfrist ikke fastsættes tidligere end 5 døgn før kampen finder sted. Ved kampe i slutspillet samt kampe i op-/nedspillet må acceptfristen ikke fastsættes tidligere end 1 døgn efter den kamp, der giver kvalifikation til at spille kampen. Efter den fastsatte tidsfrists udløb, er den arrangerende forening berettiget til at sælge de billetter til anden side, som den tilrejsende forening ikke har afgivet bindende accept på køb af. Efter acceptfristens udløb fremsendes faktura på billetterne med seneste betalingsfrist, der ikke kan fastsættes tidligere end kampdagen.

     
   

 § 6 

Særlige krav til tilrejsende forening

  6.1   Den tilrejsende forening skal tilrettelægge sin rejse, så holdet er fremme på spillestedet senest 1 time før kampstart.  
     
 6.2    
   

Så snart en forening eller dennes hold bliver bekendt med forsinkelser, skal rejseplanerne ændres så godt som muligt og meddeles kampens arrangør forening. 

Efterfølgende skal den pågældende forening indsende en redegørelse til det administrative distriktsforbund/region. 

Bemærk bestemmelserne i ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 5.12 såfremt holdet ikke er i stand til at nå frem til den pågældende kamp. 

Afbud på grund af vejrliget 

Såfremt der opstår en situation med specielle dårlige vejrforhold, hvor myndighederne fraråder udkørsel, eller hvor broer er lukkede, samt situationer, hvor det kan dokumenteres, at anvendelse af anden form for offentligt transportmiddel er umuligt, vil afbud til en kamp kunne accepteres som lovlig. Den forening, der finder at måtte melde afbud, må telefonisk indhente accept fra det administrerende distriktsforbund/region forinden rejsen afbrydes.

Herefter skal foreningen orientere såvel hjemmehold som kampens dommere om afbuddet. 

Senest 48 timer efter kampens oprindelige spilletidspunkt skal der foreligge såvel skriftlig orientering om forholdet samt et forslag til nyt spilletidspunkt hos det administrerende distriktsforbunds/regions administrative leder eller den ansvarlige turneringsudvalgsformand. 

Såfremt anførte procedure ikke overholdes, regnes holdene som udeblevet fra kampen.
     
 6.3   Den tilrejsende forening skal senest fem dage inden kampen på forlangende have meddelt arrangørforeningen en forpligtende bruttotrup på indtil 12 spillere.
     
 6.4  

Den tilrejsende forening skal til kampe i Danmarksturneringen for seniorer medbringe to fra hinanden klart afvigende sæt spilletøj, hvor hovedfarven på det ordinære sæt spilletøj ikke må forefindes på skiftetrøjerne.

     
    § 7 

Bestemmelser vedr. TV og video

 7.1    
  a.

I alle kampe udskrevet af DHF og EC- kampe i Danmark, er det tilladt såvel de implicerede foreninger som andre foreninger at optage kampene på video.   

  b. Ønsket om videooptagelse skal fremsættes over for arrangøren, der skal anvise en rimelig standplads, for tredjepart mod betaling af de pladser, der optages.
  c. Foreningernes egenproduktioner af film og video må ikke udnyttes kommercielt uden tilladelse fra DHF´s bestyrelse.
  d. Tvivlsspørgsmål angående rettigheder, udlejning, offentlige forevisninger, lokale TV-udsendelser etc. afgøres af DHF´s bestyrelse.
     
 7.2   Bestemmelser for økonomi i forbindelse med TV-transmissioner fremgår af de enkelte turneringers Propositioner.
     
    § 8 

Bestemmelser vedr. økonomi for rejser

8.1 1.

Til økonomisk hjælp for foreninger i 2. og 3. division, der skal passere Storebælt/Øresund, oprettes en bropulje, der administreres af DHF.
Bropuljens midler findes ved en enslydende opkrævning til alle foreninger, der deltager i de nævnte rækker.

Alle foreninger fra de nævnte rækker undtagen hold fra Bornholm, modtager et tilskud svarende til betalingen for en bus tur/retur for hver rejse over Storebæltsbroen/Øresundsbroen, idet de to første rejser tur/retur dog afvikles for egen regning.
Opkrævningsbeløbet beregnes hvert år af DHF’s økonomiudvalg. Opkrævningsbeløb fremgår af gebyrlisten.
Opkrævning til bropuljen vedrørende 2. og 3. division sker samtidig med opkrævning af startgebyr af eget distriktsforbund/region.

  2.

Til hold fra Bornholm, der deltager i ovennævnte rækker, ydes et særligt tilskud, fra bro- og rejsepuljen. Tilskuddet er fastsat af Turneringsudvalget og udbetales automatisk efter turneringsafslutning.

     
    § 9 

Bestemmelser vedr. økonomi, regnskabsaflæggelse og fribilletter

 9.1    
   

Entréindtægten for ordinære turneringskampe tilfalder den arrangerende forening. 

Billetprisen fastlægges af den arrangerende forening og kan efter foreningens afgørelse dække en eller flere kampe i sammenhæng eller sælges gældende for en hel sæson. 

Den arrangerende forening forestår selv billetsalg og kontrol ved kampene.

     
 9.2    
   

Ved omkampe udfærdiger den arrangerende forening et regnskab, hvori det tilrejsende holds rejseudgifter for max. 16 personer indgår sammen med de stedlige arrangementsudgifter og dommerudgifter. Entrépriser fastlægges til mindst samme pris som i den oprindelige kamp. 

Rejseudgifterne fastlægges efter DHF's "Reglement for rejser": 

Udviser dette regnskab et overskud, tilfalder halvdelen heraf hver af de to deltagende foreninger.

Udviser regnskabet et underskud, deles underskuddet ligeligt mellem de deltagende foreninger, dog således at den del af underskuddet, der vedrører rejseudgifterne, dækkes af DHF.

     
 9.3  

Fri adgang til kampe i DHF’s turneringer gives således:

   

Danmarksturneringens 2. og 3. division, samt indledende runder af Landspokalturneringen: 

Alle indehavere af legitimationskort fra IHF, EHF, DIF, Team Danmark og DHF. Ledsager kan medbringes, såfremt kortet giver denne ret. 

Personer, der kan legitimere sig med divisionsdommerkort, udviklerkort eller som medlem af bestyrelse eller udvalg i de distriktsforbund/region, hvis foreninger deltager i den pågældende kamp, samt indehavere af pressekort har samme ret som ovenstående. 

Hvis legitimationskortet er udlånt og præsenteres af en anden end indehaveren, giver det kun adgang for en enkelt person. Ved forhåndsanmeldelse inden 6 dage før arrangementet, skal der sikres denne personkreds reserveret siddeplads. 

Mulighed for adgang til kampe i Liga og 1. division samt til Landspokalturneringens landsdækkende runder, fremgår af Ligareglements § 80.
     
 9.4    
   

Administrerende distriktsforbund/region udbetaler på foreningernes vegne honorar, befordrings- og fortæringsgodtgørelse m.v. til dommerne i 2. division Herrer og U-18 Liga drenge, og forbundet har oplysningspligt overfor Told & Skat.

Til dækning af disse udgifter indbetaler foreningerne et af økonomiudvalget fastsat beløb pr. kamp til DHF. 

Foreninger i 2. og 3. division samt foreninger i U-18 Liga Drenge betaler et beløb til dommernes rejsepulje efter retningslinjer fastsat af økonomiudvalget og de administrerende distriktsforbund/region.

     
 9.5  

Principielt gennemføres Danmarksturneringen for de deltagende foreningers egen regning.

DHF giver ved forhåndsansøgning tilskud til:

  a.

Nødvendige flyrejser, når kamptidspunktet kræver det eller økonomiudvalget i forvejen har godkendt det.

Størrelsen af tilskuddet svarer til den del af udgifterne, der overstiger den normale rejseudgift inkl. evt. sparede udgifter til forplejning.

  b.

Udgifter til overnatning, hvis dette er nødvendigt.

Udgiften kan ikke overstige Statens gældende takster.

For den efterfølgende dag udbetales godtgørelse iht. “Reglement for rejser”. 

Der ydes ikke tilskud, hvis placeringen af kamptidspunktet er et ønske fra den pågældende forening.

  c.

Desuden kan økonomiudvalget i tilfælde, hvor der er tale om ekstraordinært store rejse- og opholdsudgifter, bevilge tilskud.

Ansøgning om tilskud fremsendes efter turneringens afslutning sammen med regnskab for sæsonen til DHF's økonomiudvalg.

Ansøgning skal foreligge senest 14 dage efter turneringens sidste kamp.

     
    § 10 

DANMARKSTURNERINGEN

Overordnede bestemmelser

10.1  

Kontraktforeninger/selskaber i 2.-3.division er underlagt Ligareglementets bestemmelser i kapitel 3 om kontrakter.

     
10.2 a. Ingen forening - hhv. et holdfællesskab og dets tilhørende foreninger - kan have mere end et hold for damer og et hold for herrer i Liga eller 1. division.
  b.

Hold placeret som nr. 5 eller lavere i rækken vil ikke være oprykningsberettiget.

     
10.3   Oprykningsberettigede fra 2. division er derfor kun hold fra foreninger, der ikke i forvejen har et hold i Liga eller 1. division.
     
10.4  

Foreningers 2. hold er oprykningsberettigede til 2. division under forudsætning af:

  a.

at foreningens 1. hold er placeret i Liga eller som nr. 9 eller bedre i 1. division herrer, (placeringen som nr. 9 kan dog forskydes afhængigt af antallet af direkte oprykkere fra 2.division),

som nr. 8 eller bedre i 1.division damer ( placeringen som nr. 8 kan dog forskydes afhængigt af antallet af direkte oprykkere fra 2.division) eller

  b. 1. holdet er placeret på en direkte oprykningsgivende plads til 1. division.
     
 10.5   Oprykningsberettigede til 2. division er således foreninger i 3. division, hvis 1.hold har placeret sig på en direkte, oprykningsberettiget plads eller har opnået oprykning gennem kvalifikationskampe.
     
 10.6   Såfremt et direkte oprykningsberettiget hold i 2. og 3. division ikke ønsker at rykke op efter turneringsafslutningen, skal dette meddeles det administrerende distriktsforbund/region senest 5 dage før sidste spillerunde. Som en konsekvens af den manglende oprykning starter holdet med minus 6 point i den efterfølgende sæson samt idømmes en bøde iht. bøderegulativet. Ved gentagelse indenfor de efterfølgende 5 år idømmes en bøde iht. bøderegulativet.
     
 10.7  

Såfremt et oprykningsberettiget hold i 2. og 3. division, placeret mellem de 4 øverste i rækken, ikke ønsker at deltage i Op-/nedspillet efter turneringsafslutningen, skal dette meddeles det administrerende distriktsforbund/region senest 5 dage før sidste spillerunde. Som en konsekvens af den manglende deltagelse idømmes holdet en bøde iht. bøderegulativet. 

Retten til Op-/nedspillet går ikke videre til det underliggende hold.

     
   

§ 11

Turneringsbestemmelser for 2. og 3. division

 11.1   2.division består af 36 hold (herrer og damer hver for sig), der af de administrative turneringsledelser i fællesskab som udgangspunkt deles i tre puljer bestående af 12 hold. Antal hold i en pulje kan dog variere ud fra særlige hensyn fra minimum 11 og til maksimalt 13 hold og det skal tilstræbes, at der sker en jævn fordeling af 2. hold.
     
     
 11.2   3.division består af 72 hold, der af de administrative turneringsledelser i fællesskab deles i seks puljer bestående af 12 hold, (herrer og damer hver for sig), og det skal tilstræbes, at der sker en jævn fordeling af 2. hold.
     
11.3  

Foreningerne i 2. og 3. division spiller en dobbeltturnering, der begynder om efteråret og slutter om foråret. Et turnerings år er gældende fra 1/7 til 30/6 i det følgende år.

De ovennævnte dobbeltturneringer betegnes i det efterfølgende som grundspillet.

     
11.4   Generel økonomi for Danmarksturneringen:
  a. Til dækning af administrations- og deltagelsesudgifter indbetaler hver forening et deltagelsesgebyr tillige med et beløb til bropuljen. Se gebyrlisten.
  b.

Deltagelsesgebyr og bropuljegebyr for 2. og 3. division opkræves af eget distriktsforbund, der af dette beløb overfører et beløb til det administrerende distriktsforbund/region. Se gebyrlisten.

     
 11.5  

Den arrangerende forening fastsætter selv billetpriserne og forestår selv billetsalg og billetkontrol.

     
   

§ 12

Danmarksturneringens afvikling

 12.1    Danmarksturneringen for 2. og 3. division afvikles som et grundspil, hvor alle møder alle i en ude- og en hjemmekamp.

Hertil kommer en direkte op- og nedrykning mellem rækkerne efter særlige bestemmelser som angivet i § 12.3 samt et op- og nedrykningsspil som angivet i §§ 12.4 – 12.6.

     
 12.2  

De tre puljevindere i 2. division samt de seks puljevindere i 3. division tildeles af DHF en erindringspræmie til ejendom. 

     
 12.3    Op- og nedrykning
  a.  Som udgangspunkt rykker fra 1. divisionspuljerne ved grundspillets afslutning de tre lavest placerede hold ned i 2. division og erstattes af det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i de tre underliggende 2. divisionspuljer.
  b.  Hold, der skal rykke direkte op i 1. division, skal have vundet puljen. Hvis dette ikke er tilfældet, rykker der et hold mindre ned fra 1. division for hvert ikke-oprykningsberettiget hold, der vinder en 2. div. pulje, og det bedst placerede oprykningsberettigede hold fra den pulje, hvor der ikke var en direkte oprykning, deltager så i det indledende puljespil jf. § 12.4. 
  c. 

Fra 2. divisionspuljerne rykker ved grundspillets afslutning de to lavest placerede hold ned i 3. division og erstattes af det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i de seks underliggende 3. divisionspuljer.

1) I sæsonen 2018-2019 rykker det lavest placerede hold i 2. division for damer ned fra hver af de to puljer med 11 hold, medens de 4 lavest placerede hold rykker ned fra puljen med 14 hold.

  d.

En forenings 2.hold er oprykningsberettiget til 2. division under forudsætning af:

1) at foreningens 1.hold er placeret som nr. 8 eller bedre i 1. division, (placering som nr. 8  i 1.division  kan forskubbes. Se § 12.4), eller er placeret i Ligaen, eller

2)  at foreningens førstehold har placeret sig på en direkte oprykningsgivende plads til 1. division.

  e.

Selv om en forening efter grundspillets afslutning med sit 2.hold har opnået en placering, der berettiger til at fortsætte i 2. division, må holdet dog rykke ned i 3. division, såfremt foreningens 1.hold har placeret sig lavere end nr. 8 i 1. division. (placering som nr. 8 i 1.division kan forskubbes. Se § 12.4.)

Ved nedrykningen vil holdet blive placeret på rækkens nederste, direkte nedrykningsgivende plads.

  f.

Det bedst placerede oprykningsberettigede hold fra hver af 3. divisions seks puljer rykker op i 2. division og erstatter de seks nedrykkere derfra.

  g. Det næstbedst placerede oprykningsberettigede hold fra hver af de seks 3. divisionspuljer deltager i Op-/nedspillet mellem 2. division og 3. division, som anført nedenfor.
  h. De som nr. 11 og 12 placerede hold i hver af 3. divisions seks puljer rykker direkte ned i distriktsforbundenes/regionens øverste rækker, mens det som nr. 10 placerede hold i hver af de seks puljer deltager i et Op-/nedspil som anført nedenfor.
  i.

De 12 nedrykkende hold erstattes af det bedst placerede oprykningsberettigede hold fra distriktsforbundenes/regionens øverste rækker med: JHF 8, FHF 1, HRØ 3. Herudover deltager de respektive oprykningsberettigede nr. 2 placerede hold i et opspil jf. § 12.6.

  j.

Ingen forening kan have mere end ét hold for Damer og ét hold for Herrer i 3. division.

  k.

Foreningens øvrige hold er oprykningsberettigede til 3. division under forudsætning af:

1)    at foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 2. division eller er placeret i en højere række, eller

2)    har et hold placeret i 3. division, der har placeret sig på en direkte oprykningsgivende plads til 2. division.

  l.

En forenings andet- eller tredjehold må uanset sin egen placering i en af 3. divisionspuljerne rykke ned i sit distriktsforbunds/regions øverste række, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 2. division. Ved nedrykningen vil holdet blive placeret på rækkens nederste direkte nedrykningsgivende plads.

  m. Hvis et andet- eller tredjehold kvalificerer sig til deltagelse i Op-/nedspil og det viser sig, at holdet er afhængigt af grundspillets endelige placering på det overliggende hold fra samme forening, kan det administrerende distriktsforbund/region meddele udsættelse af kampene i Op-/nedspillet for det pågældende hold, således at disse kan afvikles efter afslutningen af det overliggende holds grundspil.
  n.

Udover denne automatiske op- og nedrykning afvikles kampe i et Op-/nedspil mellem Danmarksturneringens øvrige rækker i kampe bedst af 2 med EC-afgørelse, iht. ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 10.18.

     
12.4   Op/nedspil mellem 1. division og 2. division
   

For den efterfølgende nummerering af 2. divisionshold gælder, at nr. 2 betegner de bedst placerede af de oprykningsberettigede hold iht. bestemmelserne.

De som nr. 2 i de tre 2. divisioner spiller et særligt puljespil om retten til at spille oprykningskampe mod henholdsvis nr. 10 og 11 i 1. division. Placeringer i 1.division kan dog afvige fra nr. 10 og nr. 11, afhængigt af hvor mange direkte oprykkere der er fra 2.divisionspuljerne, jf. stk. 1-4.

Puljespillet afvikles som enkeltkampe.

Indledende puljespil:

Kamprækkefølgen fastlægges endeligt af DHF´s administration ud fra geografiske og terminsmæssige hensyn. 

 1. a) div. pulje 1 nr. 2 - 2. div. pulje 2 nr. 2
 2. b) div. pulje 2 nr. 2 - 2. div. pulje 3 nr. 2
 3. c) div. pulje 3 nr. 2 - 2. div. pulje 1 nr. 2

         Der spilles om placering 1, 2 og 3. 

Nr. 1 og 2 går videre til slutrunden, hvor kampene afvikles med ude/hjemmekamp med EC-afgørelser, iht. ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 9.15. Holdene fra 1. division har hjemmebane i 2. kamp. 

Slutrunde: 

1)   

Såfremt der er 3 oprykningsberettigede hold, der vinder hver sin 2. div. pulje, så spilles der efter følgende plan: 

 1. a) 1 i puljespillet – 1. div. nr. 11
 2. b) 2 i puljespillet – 1. div. nr. 10 

Det betyder, at nr. 14, nr. 13 og nr. 12 i 1.division rykker direkte ned i 2. division. 

Vinderne af kampene a) og b) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil. 

2)   

Såfremt der er 1 ikke-oprykningsberettiget hold, der vinder hver sin 2. div. pulje, så spilles der efter følgende plan: 

 1. a) 1 i puljespillet – 1. div. nr. 12
 2. b) 2 i puljespillet – 1. div. nr. 11

Det betyder, at kun nr. 14, og nr. 13 i 1. division rykker direkte ned i 2. division.

Vinderne af kampene a) og b) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil. 

3)   

Såfremt der er 2 ikke-oprykningsberettigede hold, der vinder to af 2. div. puljerne, så spilles der efter følgende plan: 

 1. a) 1 i puljespillet – 1. div. nr. 13
 2. b) 2 i puljespillet – 1. div. nr. 12

Det betyder, at kun nr. 14 i 1. division rykker direkte ned i 2. division.

Vinderne af kampene a) og b) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil. 

4)   

Såfremt der er 3 ikke-oprykningsberettigede hold, der vinder hver sin 2. div. pulje, så spilles der efter følgende plan:

 1. a) 1 i puljespillet – 1. div. nr. 14
 2. b) 2 i puljespillet – 1. div. nr. 13

Det betyder, der ingen direkte nedrykning er til 2. division.

Vinderne af kampene a) og b) deltager i den efterfølgende 1. division, mens taberne deltager i den efterfølgende 2. division sammen med nr. 3 i indledende puljespil.
     
12.5  

Op/nedspil mellem 2. division og 3. division

   

For den efterfølgende nummerering af 3. divisionshold gælder, at nr. 2 betegner de bedst placerede af de oprykningsberettigede hold iht. bestemmelserne.

De som nr. 10 placerede hold i de tre 2. divisionspuljer spiller mod de tre vindere af puljespillet mellem de som nr. 2 placerede hold i de seks 3. divisionspuljer i en ude/hjemmekamp med EC-afgørelser, iht. ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 10.18. 

Indledende runde: 

 1. a) div. pulje 1 nr. 2 – 3. div. pulje 2 nr. 2
 2. b) div. pulje 3 nr. 2 – 3. div. pulje 4 nr. 2
 3. c) div. pulje 5 nr. 2 – 3. div. pulje 6 nr. 2

 Slutrunde: 

 1. d) Vinder a) – 2. div. pulje 1 nr. 10
 2. e) Vinder b) – 2. div. pulje 2 nr. 10
 3. f) Vinder c) – 2. div. pulje 3 nr. 10 

De tre vindere af slutspillet deltager i den efterfølgende 2. division, mens taberne fra indledende runde og slutspillet deltager i den efterfølgende 3. division.

     
12.6  

Op/nedspil mellem 3. division og lokale rækker

   

Det ordinære op/nedspil mellem 3. division og distriktsforbundenes/regionens øverste rækker afvikles i to kampe med EC-afgørelse, iht. “Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 10.18.  Holdene fra 3. division har hjemmebane i sidste kamp.

Fra distriktsforbundenes/regionens rækker deltager to 2ére fra JHF kvalificeret iht. JHF´s bestemmelser, nr. 2 fra FHF samt tre 2ére kvalificeret iht. Øst forbundenes bestemmelser herfor.

 Slutrunde: 

 1. JHF nr. 2 – 3. div. pulje 1 nr. 10
 2. JHF nr. 2 – 3. div. pulje 2 nr. 10
 3. FHF nr. 2 – 3. div. pulje 3 nr. 10
 4. HRØ nr. 2 – 3. div. pulje 4 nr. 10
 5. HRØ nr. 2 – 3. div. pulje 5 nr. 10
 6. HRØ nr. 2 – 3. div. pulje 6 nr. 10 

De seks vindere af slutspillet spiller i 3. division, mens de seks tabere spiller i distriktsforbundenes/regionens øverste rækker.

     
12.7  

Økonomi i forbindelse med op/nedspil

  a.

I Op-/nedspillet til 1.division, sker afregning af dommerne via DHF med efterfølgende opkrævning hos foreningerne.

  b. I øvrige Op-/nedspils kampe til 2. og 3. division sker afregning af dommerne gennem det administrerende distriktsforbund/region via stævnelisterne med efterfølgende opkrævning hos foreningerne.
  c.

Det tilrejsende hold har ret til 6 fribilletter (siddeplads), i 1. division opspillet dog 18 fribilletter (siddeplads).           

For rejser, hvor fraværstiden fra hjemstedet overstiger 8 timer, godtgøres udgifter til forplejning efter ” Reglement for rejser” for max. 16 deltagere.

     
12.8    
   

I tilfælde af holdudtrækninger i Danmarksturneringen i perioden efter afslutning på turneringen og indtil en bestemt dato fastsat af de administrative turneringsledelser i fællesskab inden næste turneringsstart, udarbejdes der en reserveholdsliste.

Listen udarbejdes på baggrund af retningslinjer udstukket af turneringsudvalget med udgangspunkt i opnåede resultater i op/nedspillet. 

Trækkes der et hold efter turneringens afslutning og frem til næste turneringsstart, tilbydes pladsen til det hold, som står øverst på listen. Takker foreningen nej, går tilbuddet til den næste på listen. Foreningen, der har takket nej, mister ikke sin placering på listen. 

Retningslinjer for reservehold 

Reserveholdslisten for 2. og 3. division administreres af hhv. JHF og HRØ iht. generel metode og i forhold til om holdene ligger vest/øst i henhold til den ledige plads. 

Det gælder, at tvangsnedrykkede hold placeres øverst på listen, såfremt de vil være berettiget til en oprykning – dvs. hvis foreningens højere placerede hold har klaret frisag efter deltagelse i nedrykningsspillet. 

De højere rangerende hold, som taber i kvalifikationsspillet, skal indgå på listen som højest placerede reservehold efter generel metode. 

Alle direkte nedrykkere placeres nederst under de hold som har været gennem kvalifikationsspillet. 

Principper for udvælgelse af reservehold til 2. division:

Runde 2

1) Bedste taber af spillet i slutrunden

2) Næstbedste taber af spillet til slutrunden

3) Dårligste taber af spillet til slutrunden iht.

Generel metode:

 • Flest point
 • Bedste måldifference
 • Flest scorede mål
 • Flest scorede udebanemål

 Runde 1

 • Bedste taber af spillet i 1. runde
 • Næstbedste taber af spillet i 1. runde
 • Dårligste taber af spillet i 1. runde iht.

Generel metode:

 • Flest point
 • Bedste måldifference
 • Flest scorede mål
 • Flest scorede udebanemål

 Principper for udvælgelse af reservehold til 3.division

 Runde 2

 • Bedste taber af spillet i slutspillet
 • Næstbedste taber af spillet i slutspillet
 • Tredjebedste taber af spillet i slutspillet
 • Fjerdebedste taber af spillet i slutspillet
 • Femtebedste taber af spillet i slutspillet
 • Dårligste taber af spillet i slutspillet iht.

 Generel metode:

 • Flest point
 • Bedste måldifference
 • Flest scorede mål
 • Flest scorede udebanemål
     
    § 13 

Udlånsordning U-23 kontraktspillere

13.1  

En U-23 spiller er en spiller på kontrakt, som er fyldt 18 år, men ikke er fyldt 23 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvor turneringen begynder. En kontraktforening er defineret i Ligareglementets kapitel 3 vedr. kontraktforeninger og spillerkontrakter.

     
13.2   Efter forudgående aftale kan en kontraktforening udlåne en U-23 spiller til en anden kontraktforening inden for samme køn iht. bestemmelserne i denne §.
     
13.3   En udlånsaftale kan maksimalt være gældende for 12 måneder og kan ikke indgås senere end den 4. februar i et år. Udlånsaftalen skal have et udløb den 30. juni i et år. En udlånsordning kan bringes til ophør med øjeblikkelig virkning på anfordring fra den udlånende kontraktforening. Bestemmelserne i ”Ligareglementets § 59-62” er ikke til hinder for, at en udlånt spiller hjemtages den 4. februar eller senere.
13.4    
    Ved udlån kan en U-23 spiller tidligst blive spilleberettiget for den lånende kontraktforening 10 dage efter spillerens deltagelse i en anmeldelsespligtig kamp for den udlånende kontraktforening. Ved ophør af en udlånsaftale kan spilleren tidligst blive spilleberettiget for den hjemtagende kontraktforening 6 dage efter afslutningen af den seneste anmeldelsespligtige kamp, den pågældende spiller har deltaget i. Eventuel ikke-udstået karantæne opnået i den lånende kontraktforening følger med til udståelse i den hjemtagende forening. Tilsvarende følger ikke- udstået karantæne opnået i den udlånende forening med til udståelse i den lånende forening.
     
13.5  

En kontraktforening kan i samme sæson, inden for hvert køn, maksimalt udlåne tre U-23 spillere. Udlånet kan ske til samme lånende kontraktforening eller indtil tre forskellige kontraktforeninger.

     
13.6  

En kontraktforening kan i samme sæson, inden for hvert køn, maksimalt låne tre U-23 spillere. Lånet kan ske fra samme udlånende kontraktforening eller indtil tre forskellige kontraktforeninger.

     
13.7  

Der kan kun indgås en udlånsaftale pr. spiller for en sæson.

     
13.8    
   

Spillercertifikatet bliver, under udlånet, i den udlånende kontraktforening. En kopi af spillercertifikatet skal være vedhæftet kopi af udlånsaftalen til den lånende forening. Dette sker ved DHF’s foranstaltning efter registrering af udlånsaftalen. På trods heraf ophører en udlånt spillers deltageberettigelse på den udlånende kontraktforenings hold fra og med det tidspunkt, hvor låneaftalen er underskrevet af alle tre parter og indtræder tidligst igen når ophævelse af udlånsordningen skriftligt er anmeldt over for den lånende forenings ledelse og spilleren, og betingelserne i § 13.4 er opfyldte. For den lånende forening indtræder en udlånt spillers deltageberettigelse på det lånende forenings hold tidligst, når låneaftalen er underskrevet af alle tre parter og betingelserne i § 13.4 er opfyldt. En udlånt spillers deltagelsesberettigelse på det lånende kontraktforenings hold ophører igen, fra og med det tidspunkt foreningens ledelse og spilleren skriftligt har modtaget anmeldelse om hjemtagelse af den udlånte spiller fra den udlånende kontraktforening.

     
13.9    
   

En udlånsaftale skal udarbejdes på en af DHF´s autoriseret aftaleformular vedhæftet en supplerende aftale til spillerkontrakten omkring spillerens og den lånende kontraktforenings forpligtelser i form af træningssted, træningstid, spillerens forpligtelser overfor lånende kontraktforenings sponsorer samt andre afvigelser i forhold til spillerens eksisterende kontrakt med den udlånende kontraktforening. Bortset fra deltagelse på et hold i en række på et lavere niveau, et andet træningssted, træningstid samt anden transport til den lånende kontraktforening, må spilleren ikke stilles ringere end efter den indgåede kontrakt. Under udlånet hæfter den udlånende kontraktforening for alle ydelser til spilleren iht. den med spilleren indgåede kontrakt.

     
13.10    
    En udlånsaftale med tilhørende supplerende aftale og det originale spillercertifikat skal indsendes til DHF til registrering inden en udlånsaftale kan træde i kraft. Gebyr for registrering iht. gebyrlisten opkræves hos den udlånende kontraktforening. Ophør af udlånsaftale, udfærdiget på særlig autoriseret formular, skal inden for 24 timer anmeldes overfor DHF, der registrerer ophøret. Originalt spillercertifikat skal medsendes til påtegning af ophør. Registrering af ophør af udlånsaftale er gebyrfri.
     
13.11  

Manglende opfyldelse af bestemmelserne i denne § kan medføre, at spilleren anses for ulovlig benyttet med tab af point til følge samt eventuel bøde iht. bøderegulativet.

     
   

§ 14

Danmarksturneringen for U-18 og U-16 Piger/Drenge

14.1   Danmarksmesterskabet for U-18 og U-16 Piger/Drenge, afgøres i et slutspil, som afvikles af DHF.
     
14.2    
    De løbende turneringer forud for slutspillet afvikles i alle fire grupper således, at vest rækkerne omfatter foreninger under JHF og øst rækkerne omfatter foreninger under øvrige distriktsforbund/region. Den løbende turnering afvikles efter DHF´s ”Turneringsreglement for øvrige rækker” og iht. regler vedrørende spiludvikling. Se distriktsforbunds/regions Propositioner samt herværende § 3.5 i).
     
14.3   Den løbende turnering opdeles i to turneringer med ombrydning/niveaudeling.
     
14.4   Holdene deltager i turneringen efter et regelsæt udskrevet af de administrerende distriktsforbund/region, som også udvælger de deltagende hold. 
     
14.5  

Turneringerne afvikles efter særlige Propositioner, der fremgår af indbydelsen til turneringerne.

     
14.6  

I ungdomsdivisionen før ombrydning/niveaudeling, deltager det antal hold de deltagende distriktsforbund/region har besluttet. Turneringsformen er en dobbeltturnering med enkeltkampe ude og hjemme. Rækkerne betegnes divisionerne og inddeles i hhv. vest og øst.

     
14.7    
    Ved ombrydning/niveaudeling, fordeles de 6 bedst placerede hold fra hver kategori i de to divisioner i hhv. en vest Liga og en øst Liga. 

De enkelte rækker benævnes:

U-16 Piger Liga Vest, U-16 Piger Liga Øst.

U-16 Drenge Liga Vest, U-16 Drenge Liga Øst.

U-18 Piger Liga Vest, U-18 Piger Liga Øst.

U-18 Drenge Liga Vest, U-18 Drenge Liga Øst. 

Nr. 1 og 2 for de respektive puljer for henholdsvis U-18 og U-16 Liga Piger/Drenge mødes ved et Final4 stævne om DM indenfor hver alderskategori, se §§ 14.13 –14.19.

     
14.8  

Ved ombrydning/niveaudeling overgår de resterende hold i vest til turnering under JHF´s bestemmelser og de resterende hold i øst til turnering under øvrige distriktsforbunds/regions bestemmelser.

     
14.9    
  a.

En forening kan kun være repræsenteret med et hold i hver ungdoms Liga.

  b. Den arrangerende forening stiller tidtager og sekretær til kampene.
  c. Den arrangerende forenings distriktsforbund/region udpeger dommere til kampene. De udpegede dommere skal opfylde de opstillede krav med hensyn til klassificering for den pågældende række. Dommerne honoreres efter de i ”Reglement for dommernes virksomhed” fastsatte takster.
  d. Kampene i løbende turneringer afvikles for de deltagende foreningers regning.
  e. Det er den arrangerende forening i en kamp som er forpligtet til at sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring er til stede i hallen.
     
14.10  

Spilletiden i alle rækker er 2 x 30 minutter, med 10 minutters pause mellem halvlegene.

     
14.11  

Særlige bestemmelser for flytning af kampe i ungdomsliga og - divisionen

   

En forening har ret til at få en kamp flyttet iht. retningslinjerne i § 3.3, såfremt foreningen har mindst to spillere, der skal på studietur eller lejrskole. 

Flytningen kan alene gennemføres under forudsætning af: 

a. - at flyttebegæring sker senest 7 dage før oprindelig kampafvikling

b. - at mindst to af de pågældende spillere har deltaget i mindst halvdelen af det pågældende holds kampe på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

c. - at der fra skolen foreligger skriftlig dokumentation om turen.

d. - at de berørte kampe afvikles senest 14 dage efter den oprindelige dato, dog aldrig senere end otte dage før den sidste spillerunde i den pågældende turnering.

 Betaling for flytninger:

e. - Flytningen er gratis, hvis kravet fremsættes senest 14 dage før kampdatoen.

f. - Hvis kravet fremsættes senere end 14 dage før kampdatoen, opkræves foreningen flyttegebyr iht. gebyrlisten.

g. - Gebyr for flytning af kampe i ungdomsliga/division fordeles som følger:

Hvis arrangørforeningen tilhører det administrative distriktsforbund/region for kampen, går flyttegebyret fuldt ud til dette forbund. Hvis arrangørforeningen tilhører et andet distriktsforbund/region, fordeles gebyret med 2/3 til det administrerende distriktsforbund/region og 1/3 til det forbund, hvor arrangørforeningen er hjemmehørende. 

Anmodning om flytning af kampe med henvisning til studietur eller lejrskole kan dog aldrig efterkommes for kampe i slutspillet om DM.

     
14.12   Økonomi
   

Deltagelsesgebyr for ungdomshold i 1.division og liga opkræves af eget distriktsforbund/region, som overfører 20 % af det opkrævede beløb til administrerende distriktsforbund/region. 

Bro-og Rejsepulje

Bro- og Rejsepuljens midler findes ved en samlet enslydende opkrævning til alle foreninger, der deltager i de nævnte rækker inklusiv hold fra Bornholm. Ungdomshold, der kvalificerer sig til 1.division efter ombrydning/niveaudeling, opkræves et beløb svarende til halv takst.
Opkrævningsbeløbet til Bro- og Rejsepuljen fastlægges hvert år af DHF’s Økonomiudvalg. Opkrævningsbeløb fremgår af gebyrlisten.
Opkrævning til Bro- og Rejsepulje sker samtidig med opkrævning af startgebyrer af eget distriktsforbund/region.

Tilskud udbetales automatisk efter turneringsafslutning.

 a) Alle foreninger fra de nævnte rækker undtagen hold fra Bornholm, modtager et tilskud svarende til betalingen for en bus tur/retur for hver rejse over Storebæltsbroen/Øresundsbroen, idet de to første rejser tur/retur dog afvikles for egen regning.

 b) Til Bornholmske hold, der deltager i ovennævnte rækker, ydes et særligt tilskud fra bro- og rejsepuljen. Tilskuddet fastsættes af Turneringsudvalget og udbetales automatisk efter turneringsafslutning. 

 c)  Til økonomisk hjælp for foreninger med hold med forholdsvis store kørselsafstande i ungdoms Liga, kan der i forhold til udregnet gennemsnit ske udbetaling af tilskud fra Rejsepuljen, der administreres af DHF.

     
   

Final4 stævne for U-16 og U-18 Liga Piger/Drenge

14.13   Slutspillet om danmarksmesterskabet afvikles ved et stævne i april eller maj måned.
     
14.14   Slutspillets geografiske placering fastlægges på baggrund af en rullende plan besluttet af DHF’s turneringsudvalg inden udgangen af november.
     
14.15  

Arrangementsbestemmelser

  a.

Deltagerne i dette stævne er for hver gruppe de to bedst placerede hold i Liga vest og øst.

  b. Kampene afvikles som 2-dommerkampe. Dommerne udpeges af DHF’s Dommerudvalg, og de skal være klassificerede som divisions-dommere. Der afregnes efter Reglement for dommers virksomhed.
  c. Det arrangerende distriktsforbund/region påsætter ansvarlig turneringsleder, mens den arrangerende forening påsætter tidtager, sekretær og eventuel speaker.
     
14.16   Turneringsbestemmelser
  a.

Hvis turneringsplanlægningen gør det muligt, skal de deltagende foreninger til arrangøren eller dennes distriktsforbund/region fremsende en deltagerliste, senest ti dage før stævnets afholdelse, med mindre andet udmeldes fra arrangøren.

  b. Hvert hold har ret til at anmelde og benytte maksimalt 14 spillere i slutspillet, og det er tilladt blandt de 14 spillere at stille et nyt hold for hver kamp, bestående af 12 spillere. De 14 spillere skal anmeldes endeligt senest 1 time før holdets første kamp. For anmeldelse til selve kampene gælder, at senest 20 min. før hver kamp, skal det elektroniske holdkort være udfyldt med angivelse af holdopstilling.
  c.

På holdene må deltage spillere, der er spilleberettigede i sidste spillerunde i den ordinære turnering for den pågældende forenings aktuelle hold eller lavere rangerende hold i respektive årgang, eller spillere, der opfylder ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 2.5, stk. 5.6 eller stk. 5.7.

  d. Spilletiden er 2 x 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene.
  e.

Turneringen afvikles som et Final4 stævne, hvor der spilles som følger:

 Lørdag:

Semifinale 1:   Øst1 – Vest2

Semifinale 2:   Vest 1- Øst 2

 Søndag:

3.-4. plads:     Taber SF1 – Taber SF2

Finale:            Vinder SF1 – Vinder SF2

Bemærk, at kamprækkefølgen fastsættes af DHF´s administration og hele kampprogrammet tilpasses afhængigt af hvilke kampe, der skal åbne stævnet.

  f.

Stævnet afvikles under hensyntagen til regler for spiludvikling. Se distriktsforbunds/regions Propositioner samt herværende § 3.5 i).

  g.

Vinderen af de enkelte rækker modtager DHF’s guldmedaljer. Nr. 2 modtager DHF’s sølvmedaljer mens nr. modtager DHF’s bronzemedaljer og nr. 4 erindringsmedaljer. Alle hold modtager i alt 18 eksemplarer.

De foreninger, som bliver danmarksmestre, modtager desuden en erindringspokal fra DHF.

     
14.17  

Indberetninger og protester

  a.

Eventuelle karantæner for diskvalifikationer gives af den af Turneringsudvalget udpegede myndighed efter ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 9.13-9.14. Dog ændres ”spilledags karantæne” til ”kamps (kampes) karantæne”. Alle under stævnet idømte, men endnu ikke eller kun delvis udståede karantæner, overgives til videre behandling og/eller videre foranstaltning i eget distriktsforbund/region.

  b.

Eventuel anke af karantæner udover 2 dage – eller øvrige turneringsafgørelser i forbindelse med arrangementet, der kan ankes til Disciplinærinstans for øvrige rækker som 2. instans, skal ske senest 1 time efter modtagelse af afgørelse truffet af den af Turneringsudvalget udpegede myndighed som 1. instans. 

Ankegebyr iht. gebyrlisten vil efterfølgende blive faktureret foreningen.
  c.

Protester skal nedlægges efter bestemmelserne i ”Turneringsreglement for øvrige rækker” og hvis protesten fastholdes, skal denne afleveres skriftligt til den af Turneringsudvalget udpegede myndighed senest en time efter kampens afslutning, vedlagt protestgebyr iht. gebyrlisten.

Den af Turneringsudvalget udpegede myndighed indhenter nødvendige oplysninger, og protesten behandles umiddelbart derefter.

Protestgebyr iht. gebyrlisten faktureres efterfølgende foreningen, såfremt der ikke gives medhold.

  d.

Eventuel anke af protestafgørelse eller øvrige turneringsafgørelser i forbindelse med arrangementet, der kan ankes til Disciplinærinstans for Øvrige rækker som 2. instans, skal ske senest 1 time efter modtagelse af afgørelse truffet af den af Turneringsudvalget udpegede myndighed som 1. instans. 

Ankegebyr iht. gebyrlisten vil efterfølgende blive faktureret foreningen.

     
14.18  

Arrangørforpligtelser

  a.

Det praktiske arrangement kan af distriktsforbund/region overdrages til en af dette forbunds foreninger.

  b. Distriktsforbund/Region stiller spilleplads med nødvendige faciliteter, herunder et opholdsrum, til rådighed. Det bør tilstræbes, at hvert hold har et klasseværelse eller lignende til rådighed.
  c. Distriktsforbund/Region arrangerer overnatning på skole, vandrerhjem eller tilsvarende lokaler for indtil 14 spillere og 4 ledere fra hvert hold.
  d. Der skal gives normal, god idrætsforplejning inkl. mælk og/eller mineralvand til de måltider, der falder indenfor arrangementet.
     
14.19  

Økonomi

  a. Slutspillet afvikles for DHF’s regning efter udstukne økonomiske retningslinjer.
  b.

Rejsetilskud ydes for indtil 14 spillere og 4 ledere, for hver af de deltagende hold efter reglement for rejser. Overnatning fra lørdag til søndag inklusiv 1 x morgenmad, 2 x frokost,

1 x aftensmad for samme antal personer, dækkes af DHF. 

Hvis et deltagende hold må afrejse fra sit hjemsted om fredagen, for at kunne nå frem til spillestedet senest en time før turneringens begyndelse, henregnes morgenmad lørdag til arrangementet.             

Hvert deltagende hold modtager 6 fribilletter til arrangementet udover deltagerantallet.
  c. Honorar for en eventuel TV-transmission tilfalder DHF.
     
    § 15 

Danmarksmesterskabet for U-14 Piger/Drenge

15.1   Slutspillet om danmarksmesterskabet afvikles ved et stævne i april eller maj måned.
     
15.2   Slutspillets geografiske placering fastlægges på baggrund af en rullende plan besluttet af DHF’s turneringsudvalg inden udgangen af november.
     
15.3  

I slutspillet deltager 4 hold, hvoraf JHF deltager med 2 hold og de øvrige distriktsforbund/region deltager med 2 hold. 

De 2 hold fra vest (JHF) findes efter JHF´s bestemmelser. 

De 2 hold fra øst (FHF/HRØ) findes efter disses fælles bestemmelser. 

 

     
15.4   Kampene afvikles som 2-dommerkampe. Dommerne udpeges af DHF’s Dommerudvalg, og de skal være klassificerede som divisions-dommere. Der afregnes efter Reglement for dommers virksomhed.

Det arrangerende distriktsforbund/region påsætter ansvarlig turneringsleder, mens den arrangerende forening påsætter tidtager, sekretær og eventuel speaker.

     
15.5   Turneringsbestemmelser
  a. 

Såfremt det er muligt, skal de deltagende foreninger til arrangøren eller dennes distriktsforbund/region fremsende deltagerliste senest ti dage før stævnets afholdelse.

  b.  Hvert hold har ret til at anmelde og benytte maksimalt 14 spillere i slutspillet, og det er tilladt blandt de 14 spillere at stille et nyt hold for hver kamp, bestående af 12 spillere. De 14 spillere skal anmeldes endeligt senest 1 time før holdets første kamp. For anmeldelse til selve kampene gælder, at senest 20 min. før hver kamp, skal det elektroniske holdkort være udfyldt med angivelse af holdopstilling.
  c.  På holdene må deltage spillere, der er spilleberettiget i sidste spillerunde i den ordinære turnering for den pågældende forenings aktuelle hold eller lavere rangerende hold i respektive årgang eller spillere, der opfylder ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 2.5, stk. 5.6 eller stk. 5.7.
  d.  Spilletiden er 2 x 25 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene. 
  e.

Turneringen afvikles ved et stævne hvor der spilles enkeltkampsturnering alle mod alle. Kamprækkefølgen fastsættes af DHF´s administration og hele programmet tilpasses afhængigt af hvilke kampe der åbner stævnet. 

Øst 1 – Øst 2

Vest 1 – Vest 2

Øst 1 – Vest 2

Vest 1 – Øst 2

Øst 2 – Vest 2

Vest 1 – Øst 1

   f.

Stævnet afvikles under hensyntagen til regler vedr. spiludvikling. Se distriktsforbundenes Propositioner samt herværende § 3.5 i).

   g.

Vinderen af de enkelte rækker modtager DHF’s guldmedaljer. Nr. 2 modtager DHF’s sølvmedaljer mens nr. modtager DHF’s bronzemedaljer og nr. 4 erindringsmedaljer. Alle hold modtager i alt 18 eksemplarer.

De foreninger, som bliver danmarksmestre, modtager desuden en erindringspokal fra DHF.
     
 15.6    Indberetninger og protester
  a. Eventuelle karantæner for diskvalifikationer gives af den af Turneringsudvalget udpegede myndighed efter ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 9.13- 9.14. Dog ændres ”spilledags karantæne” til ”kamps (kampes) karantæne”. Alle under stævnet idømte, men endnu ikke eller kun delvis udståede karantæner, overgives til videre behandling og/eller videre foranstaltning i eget distriktsforbund/region.
  b.  Eventuel anke af karantæner udover 2 dage – eller øvrige turneringsafgørelser i forbindelse med arrangementet, der kan ankes til Disciplinærinstansen for øvrige rækker som 2. instans, skal ske senest 1 time efter modtagelse af afgørelse truffet af den af Turneringsudvalget udpegede myndighed som 1. instans. 

Ankegebyr iht. gebyrlisten vil efterfølgende blive faktureret foreningen.

  c. 

Protester skal nedlægges efter bestemmelserne i ”Turneringsreglement for øvrige rækker” og hvis protesten fastholdes, skal denne afleveres skriftligt til t den af Turneringsudvalget udpegede myndighed senest en time efter kampens afslutning, vedlagt protestgebyr iht. gebyrlisten.           

Den af Turneringsudvalget udpegede myndighed indhenter nødvendige oplysninger, og protesten behandles umiddelbart derefter. 

Protestgebyr iht. gebyrlisten faktureres efterfølgende foreningen, såfremt der ikke gives medhold. 

  d.

Eventuel anke af protestafgørelse eller øvrige turneringsafgørelser i forbindelse med arrangementet, der kan ankes til Disciplinærinstans for øvrige rækker som 2. instans, skal ske senest 1 time efter modtagelse af afgørelse truffet af den af Turneringsudvalget udpegede myndighed som 1. instans. 

Ankegebyr iht. gebyrlisten vil efterfølgende blive faktureret foreningen.

     
15.7   Arrangørforpligtelser
  a.  Det praktiske arrangement kan af distriktsforbund/region overdrages til en af dette forbunds foreninger.
  b.

Distriktsforbund/Region stiller spilleplads med nødvendige faciliteter, herunder et opholdsrum, til rådighed. Det bør tilstræbes, at hvert hold har et klasseværelse eller lignende til rådighed.

  c. Distriktsforbund/Region arrangerer overnatning på skole, vandrerhjem eller tilsvarende lokaler for indtil 14 spillere og 4 ledere fra hvert hold.
  d. Der skal gives normal, god idrætsforplejning inkl. mælk og/eller mineralvand til de måltider, der falder indenfor arrangementet.
     
 15.8    Arrangementsbestemmelser
  a.

Deltagerne i dette stævne er for hver gruppe, de to bedst placerede hold, der kvalificerer sig fra henholdsvis vest og øst.

  b.

Kampene afvikles som 2-dommerkampe. Dommerne udpeges af DHF’s Dommerudvalg, og de skal være klassificerede som DT-dommere. Der afregnes efter DHF’s stævnetakst.

  c. Det arrangerende distriktsforbund/region påsætter ansvarlig turneringsleder, mens den arrangerende forening påsætter tidtager, sekretær og eventuel speaker.
     
 15.9    Økonomi
  a.

Stævnet afvikles for DHF's regning efter udstukne økonomiske retningslinjer.          

  b.

Rejsetilskud ydes for indtil 14 spillere og 4 ledere, for hver af de deltagende hold efter Reglement for rejser. Overnatning fra lørdag til søndag inklusiv 1 x morgenmad, 2 x frokost,

1 x aftensmad for samme antal personer, dækkes af DHF. 

Hvis et deltagende hold må afrejse fra sit hjemsted om fredagen, for at kunne nå frem til spillestedet senest en time før turneringens begyndelse, henregnes morgenmad lørdag til arrangementet.             

Hvert deltagende hold modtager 6 fribilletter til arrangementet udover deltagerantallet.

  c. Honorar for en eventuel TV-transmission tilfalder DHF.

Vedtaget af DHF´s bestyrelse i maj 2018

Vælg forbund

Luk