Diverse reglementer
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Matchfixing

Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold

Adfærdskodeks

Matchfixing

- og anden uetisk adfærd samt spilleadfærd

Indledning og formål med adfærdskodeks

I maj måned blev der i Danmarks Idrætsforbund (DIF) vedtaget et lovregulativ til bekæmpelse af Matchfixing i dansk idræt. Hele idrætten i Danmark er underlagt dette, og derfor gælder dette også for alle med tilknytning til Dansk Håndbold Forbund. Aktive såvel som trænere og ledere.

Vi vil i Dansk Håndbold Forbund ikke alene støtte op omkring bekæmpelse af matchfixing, men gå forrest i bekæmpelsen af uetisk adfærd i forbindelse med sportsbetting.

Lovregulativet omfatter og forbyder både matchfixing og en række andre former for tilsvarende uetisk adfærd samt forsøg på, og medvirken hertil.

Det nye lovregulativ skelner mellem tre fokusområder:

 1. Matchfixing
 2. Andre former for uetisk adfærd
 3. Spil på egne kampe og konkurrencer

Vi vil i dette adfærdskodeks beskrive hvilke tiltag der er implementereret på området, og hvor du kan hente hjælp eller finde oplysninger om matchfixing.

Husk at du altid har pligt til at kontakte hotlinen i DIF, hvis du har kendskab til en handling der er sket eller vil ske på et senere tidspunkt. Oplysninger om hotlinen kan findes sidst i dette adfærdskodeks.

Der vil altid fra DIF og DHF’s side være fuld opbakning til den der anmelder en potentiel sag, og du vil som anmelder aldrig blive nævnt i forbindelse med sagen.

Grundprincipper i lovregulativet

Lovregulativet omfatter og forbyder både matchfixing og andre former for tilsvarende uetisk adfærd samt forsøg på og medvirken hertil.

Lovregulativet forbyder som udgangspunkt alene matchfixing, hvor der søges opnået en direkte eller indirekte økonomisk fordel eller gevinst. Det er dog ikke et krav, at den økonomiske fordel eller gevinst relaterer sig til spil hos en spiludbyder.

Forsøges der alene opnået en rent sportslig fordel eller gevinst, fx i en lavt rangerende (amatør)række, vil handlingerne som udgangspunkt ikke være forbudt efter lovregulativet, men i håndbolden kan vi straffe dette efter vores egne regler.

Eksempler på matchfixing efter matchfixing lovregulativet er:

 • Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence
 • Forsætlig underpræstation
 • Forsætligt nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder
 • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

De andre former for uetisk adfærd, som også er omfattet af og forbudt efter lovregulativet, er:

 • Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på egen sejr
 • Misbrug af intern viden – fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil
 • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence

 

Nedenfor finder du eksempler på de enkelte områder og håndboldens kommentarer til disse:

Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence, forsætlig underpræstation eller forsætligt nederlag i en kamp eller konkurrence

Ved matchfixing forstås uregelmæssig påvirkning af resultatet eller forløbet af en idrætskonkurrence – f.eks. i form af en aftale, en handling eller en undladelse – med henblik på opnåelse af en fordel eller et gode for en selv eller andre, som dermed beror på andre interesser end rent sportslige interesser i relation til den pågældende idrætskonkurrence, således at hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af idrætskonkurrencer, fjernes.

For at noget betragtes som matchfixing efter definitionen, skal handlingen således føre til dels, at en person ændrer adfærd og dels, at det fører til vinding for personen selv eller for andre, f.eks. ved at personen opnår økonomisk vinding ved at ændre adfærd, eller at personen bliver tvunget til at ændre adfærd.

Ved ændring af adfærd forstås, at en person agerer på en målde, han/hun ikke ville have ageret dersom den pågældende idrætsbegivenhed var forløbet naturligt. Ved vinding forstås at en person opnår et gode og/eller sikres mod en trussel.

Matchfixing dækker således bl.a. over:

 • Aftaler om resultatet/udfaldet af en idrætskonkurrence forud for konkurrencen, dvs. hvor det ene hold taber med vilje.

Spotfixing, dvs. manipulation af enkelthændelser undervejs i kampen/ konkurrencen uden at det nødvendigvis har betydning for slutresultatet

 • Point-shaving, dvs. manipulation af slutresultatet, men ikke udfaldet af idrætskonkurrencen (eksempelvis hvor spillere modtager betaling for at holdet ikke skal slå modstanderholdet med mere end 10 mål).
 • Idrætsudøveres forsætlige underpræstationer, nederlag e.l.
 • Dommere og officials’ forsætlige fejlanvendelse af den givne sportsdisciplins regelsæt.
 • Uberettiget ændring eller benyttelse af det udstyr eller de fysiske rammer, der benyttes i den givne idrætskonkurrence med henblik på at manipulere med resultatet.

Desværre er idrætten ind imellem blevet ramt af episoder, hvor aktørernes uetiske adfærd har stillet den pågældende sportsgrens omdømme i et lys, der ikke alene skader de involverede men som har uforholdsmæssigt negativ effekt på idræt generelt.

Et par eksempler herpå kan være:

Under OL i London, England 2012, blev 8 damedoublespillere i badminton (fra Indonesien, Kina og Sydkorea) diskvalificeret af det internationale badmintonforbund (BWF) for med vilje at have tabt kampe i gruppespillet med henblik på at møde lettere modstandere efter gruppespillet – også her var der nok nærmere tale om taktiske dispositioner snarere end matchfixing. Forskellen fra håndboldeksemplet er, at sagen fik idrætsdisciplinære følger for de involverede atleter.

. Et af de mest kendte eksempler i håndboldens verden var, da håndboldspilleren Karabatic og seks andre spillere blev kendt skyldige af det franske håndboldforbund for i 2012 at have spillet på deres holds nederlag i kampe, de selv havde deltaget i. De syv spillere kan yderligere risikere at blive straffet med op til fem års fængsel og bøder på op til 75.000 Euro. Den franske domstol har endnu ikke behandlet sagen.

Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

Bestikkelse af, trusler mod eller deltagelse i anden tvingende adfærd over for en person for at ændre, sikre, fremskynde eller påvirke et bestemt resultat af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder er naturligvis helt uacceptabelt.

 Vi kan alle komme ud for sådanne situationer og derfor er det vigtigt at Hotlinen benyttes i sådanne sager.

 Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på egen sejr

Spil på egne kampe og konkurrencer er forbudt efter DIF's lovregulativ og falder ind under begrebet "tilsvarende uetisk adfærd".

 Er spil på egne kampe egentlig uetisk og også når der spilles på egen sejr.

Begrundelsen for forbud mod spil på sejr i egen konkurrence skal for det første findes i, at spil på egen konkurrence meget hurtigt kan blive første skridt på en glidebane mod manipulation af resultatet, dvs. matchfixing, idet interessen i at opnå den økonomiske gevinst hurtigt kan overstige interessen i at opnå det sportsligt korrekte resultat, hvis dette kan medføre et økonomisk tab. Eller med andre ord: Risikoen for en forsætlig underpræstation - som er matchfixing - er større, hvis den kan medføre en økonomisk gevinst.

For det andet har vi vurderet, at spil på egen kamp og konkurrence er uetisk adfærd i sig selv. Uanset om der spilles på sejr, uafgjort eller nederlag eller et bestemt resultat eller delresultat, kan det være interessekonfliktskabende for den pågældende idrætsudøver, træner mv. Eksempelvis er det resultat, der spilles på, ikke nødvendigvis det mest fordelagtige sportslige resultat.

Spil på sejr i egen kamp er forbudt af flere grunde. Der kan for det første opstå interessekonflikter, hvis en idrætsudøver har sat penge på et bestemt resultat – f.eks. kan der spilles på en sejr på mere end 7 mål. Hvis den pågældende får en chance kort før tid så misser han måske med vilje for at score den økonomiske gevinst. Det er ikke fair over for holdkammerater, tilskuere og ikke mindst andre hold i samme turnering.

I situationer, hvor der for det andet udelukkende spilles på sejr i egen kamp og ikke på et bestemt resultat, kan interessekonflikter ligeledes opstå. Udøvere, som har sat penge på egen sejr, vil kunne være mere tilbøjelig til at træde uden for spillets rammer og glemme alt om ”fair play”. Den håndboldspiller, som har spillet på sejr i egen kamp, vil måske kunne acceptere et rødt kort og 2 spilledages karantæne, hvis han kan forhindre modstanderen i at score.

 Misbrug af intern viden – fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil

Videregivelse af oplysninger til tredjemand, som vedkommende kan benytte til spil på en given kamp, betragtes som uetisk adfærd og er dermed ulovligt. Der kan eksempelvis være tale om informationer vedrørende skadede spillere eller spillere, der af andre årsager ikke deltager i den pågældende kamp. Her skelnes skarpt mellem informationer, der på det tidspunkt de videregives, er offentlig kendt og de informationer, der ikke er.

Da denne problematisk i høj grad befinder sig i en gråzone, vil det sikreste altid være at tilbageholde interne informationer omkring kampe, der er genstand for spil hos en spil udbyder.

 Det er ok at træneren udtaler sig til Danske Spil om hvem der deltager i kampen eller hvem der er skadet og da denne viden så er offentlig må den derfor gerne benyttes til spil hos en spilleudbyder.

Dette er virkelig en gråsone så lad være med at tale med andre udenfor klubben om holdet til på søndag – og dette gælder jo alene hvis kampen er genstand for spil fra en spilleudbyder.

Hvordan behandles potentielle sager efter matchfixinglovregulativet

I medfør af matchfixinglovregulativet er der oprettet to organer i DIF. Det betyder for håndbolden at alle sager behandles i DIF da vi vurderer at vi ikke selv vil kunne opbygge den fornødne kompetence i DHF på dette område.

Der er følgende funktioner i DIF;

 • Matchfixingsekretariatet, der fungerer som undersøgelsesorgan i matchfixingsager og rejser sagen indenfor det idrætsdisciplinære system.
 • Matchfixing nævnet, der fungerer som dømmende 1. instans ved matchfixingsager indenfor det idrætsdisciplinære system.
 • Matchfixing nævnets kendelser kan appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Matchfixing lovregulativet medfører endvidere, at der indføres underretningspligt, vidnepligt samt oplysnings- og sandhedspligt. Det betyder, at alle, der er omfattet af reglerne, har pligt til at underrette Matchfixing sekretariatet, hvis de får kendskab til eller har grund til at antage, at reglerne er overtrådt. Desuden har alle pligt til at møde op og til at tale sandt, hvis man bliver bedt om det som led i afdækningen af en sag. Det gælder også personer, som formodes at have overtrådt lovregulativet.

I praksis betyder det også, at man har pligt til at underrette Matchfixing sekretariatet, hvis man som idrætsudøver er blevet truet til eller tilbudt bestikkelse for at overtræde matchfixinglovregulativet.

Endelig fastsætter matchfixinglovregulativet regler for bevisbyrde og beviskrav. 

Hvordan kan der straffes efter matchfixing direktivet

Overtrædelserne af matchfixing lovregulativet kan – afhængigt af sagens karakter – sanktioneres med:

 • Tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse
 • Bøde eller anden økonomisk sanktion
 • Fratagelse af præmiepenge eller tilsvarende gaver af enhver art
 • Diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater eller tilsvarende idrætslige disciplinære sanktioner (f.eks. tvangsnedrykning, licensfratagelse, omkamp, overflytning af point til modstandere mv.)

 

Er der så skærpede regler i Dansk håndbold

Vi har valgt i DHF ikke at indføre skærpede regler på området. Vi vil naturligvis følge udviklingen meget tæt, og vurdere om der senere skal indføres skærpede regler i DHF.

Hvis en sag falder udenfor matchfixing regulativet, vil vi i Dansk håndbold så vurdere om der i henhold til vores love er tale om en handling der bringer spillet i miskredit og dermed skal straffes. Vi vil IKKE acceptere at man f.eks. taber med vilje i håndboldkampe uanset hvad årsagen er til dette – eller foretager anden uetisk adfærd.

Hvad gør DHF hvis vi får en henvendelse om en potentiel sag

Alle sager i DHF omhandlende ovenstående behandles efter Matchfixing lovregulativet, Der foregår således ikke nogen konkret sagsbehandling af sager om matchfixing eller spil på egne kampe i DHF. Disse videresendes altid til Matchfixing sekretariatet i DIF til konkret behandling.

Henvendelse til DHF omkring potentielle sager skal altid ske til chefen for turneringsafdelingen, Frank Smith.

Hvis der fra Danske Spil eller andre spilleudbydere rapporteres om en speciel spilleadfærd på udvalgte kampe eller omkring specifikke personer, vil der blive taget action straks fra DHF. Hvis der findes en begrundet mistanke i sagen, vil følgende ske:

Henvendelse om en specifik sag, hvor en spiller, leder eller andre der er omfattet af regulativet m.v. er involveret. Her samles informationerne alene i DHF’s administration og videresendes til DIF.

Ved rapportering om en speciel spilleadfærd på kampe i Liga og 1. Division sendes en af DHF’s observatører ud for at kigge på den pågældende kamp. Observatøren sender efterfølgende en skriftlig redegørelse retur til DHF. Kampens dommer må ALDRIG orienteres om at kampen er under opsyn.

Ved rapportering om en speciel spilleadfærd på kampe under Liga eller 1. Division DHF henvendelse til kontorlederen lokalt og denne har ansvaret for at finde en person til at overvåge kampen. Denne udpegede person sender så en skriftlig redegørelse retur til DHF. Kampens dommer må ALDRIG orienteres om at kampen er under opsyn.

DHF samler alle dokumenter i sagen og vurderer om sagen skal oversendes til behandling i DIF. Ved tvivlstilfælde vil DHF’s jurist blive involveret i en vurdering af, hvorvidt sagen skal oversendes til DIF eller henlægges.

De personer der er udsendt af DHF til at overvåge en kamp, skal alene sende deres redegørelse direkte til DHF, og SKAL ikke informere andre om sin opnåede viden. Disse personer vil få oplysning om, at de har tavshedspligt i sagen.

Når det er konstateret at der er en potentiel sag om matchfixing eller spil på egne kampe, så informeres følgende personer i DHF:

 • Formand
 • Næstformand
 • Generalsekretær
 • Direktør
 • Kommunikationschef

Er der helt specielle forhold i en sag, der gør at der er nogle i ovennævnte personkreds der skal informeres yderligere om indholdet i sagen, så aftales dette alene mellem Frank Smith og næstformanden. I sidstnævntes fravær træder generalsekretæren ind i denne rolle.

Det er samtidig ovenstående personkreds der vurderer, om andre samarbejdspartnere internt eller ekstern skal orienteres om den pågældende sag. Her er der naturligvis også alene en orientering om hvorvidt der er en potentiel sag, og ikke en information om indholdet i sagen.

Generel information om matchfixing og hvor er oplysningerne

Matchfixing regulativet kan i sin helhed findes både på DIF’s hjemmeside DIF.dk eller på DHF’s hjemmeside DHF.dk under regler

Hvis du har oplysninger om en potentiel sag eller anden viden, kan dette anmeldes på DIF’s hotline alle døgnets 24 timer på:

Telefon: 70 70 70 94

Mail: mail@stopmatchfixing.dk

Balanceret spillekultur

Det er klubbernes ansvar at sørge for, at der er en balanceret spillekultur. Det indebærer, at børn under 18 år ikke må spille pengespil i forbindelse med deres sport. Derudover, er det klubbernes ansvar at sikre, at der ikke gambles i forbindelse med kamp, og at det minimeres til træning. Hvis spillekulturen tager overhånd, adresseres det kollektivt. Hvis en enkelt håndboldspiller udvikler et problem med pengespil, følges der aktivt op, og vedkommende tilbydes den rette støtte.

Pengespil fjerner fokus fra den sportslige præstation. Dette gælder også transporten/tiden mellem kampe, da pengespil påvirker den mentale forberedelse og restitution negativt.

Klubberne skal fremme et sundt sportsmiljø, der ikke forstyrres af pengespil, hverken til træning, kampe eller på træningslejre.

 Læs mere her:

http://sportogpengespil.dk/Spillepolitik.pdf

 Rådgivning

Du kan endvidere altid få hjælp eller rådgivning i DHF om matchfixing og anden uetisk adfærd ved at kontakte

Frank Smith 43 26 24 03 / 20 33 74 75 frank.smith@dhf.dk

Vælg forbund

Luk